Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2020-12-17
Fi2020/04810 (delvis)
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 5045
650 05 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Fastighetsmäklarinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Fastighetsmäklarinspektionen.

VERKSAMHET

Fastighetsmäklarinspektionen ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18). Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsynsverksamheten

Myndigheten ska redovisa hur den under 2021 har arbetat med att stärka och effektivisera tillsynsverksamheten.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

Den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

Den 15 januari 2021

Uppdrag om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

Uppdrag om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen29 884
ap.1Fastighetsmäklarinspektionen (ram)29 884

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
ap.18963 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar6 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 490
2021-02-252 490
2021-03-252 490
2021-04-252 490
2021-05-252 490
2021-06-252 490
2021-07-252 490
2021-08-252 490
2021-09-252 490
2021-10-252 490
2021-11-252 490
2021-12-252 494
Summa29 884
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Fastighetsmäklarinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Ansökningsavgifter
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare2553-6 015-7 5922 0303 033-1 003-14 610
Årliga avgifter
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler255321 09820 08533 40037 951-4 55136 632
Belopp angivna i tkr

Villkor

Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Avgifterna tas ut enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2011:668).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Lena Micko
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L1 och L2
Finansdepartementet/BA1, BB, ESA, SPN och VS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret