Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2020-12-22
Fi2020/03916
Fi2020/05117 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 (2020), anslaget 1:5 (2020), anslaget 1:1, anslaget 1:2 och anslaget 1:3 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 25, bet. 2020/21:FiU3, rskr. 2020/21:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket148 511 444
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)105 403 308
ap.2Kommunalekonomisk utjämning region (ram)43 108 136

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket4 683 455
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)4 683 455

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 150
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 400
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)5 750

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.131 621Inget0
ap.212 932Inget0
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1140 503Inget0
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
ap.3ram
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen
ap.1 (2020)ram
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden
ap.1 (2020)ram
På regeringens vägnar
Lena Micko
Joanna Hägg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA 3
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Regioner