Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2020-12-17
UD2020/18147
UD2020/19045
Inspektionen för strategiska produkter
Box 6086
171 06 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 5, bet. 2020/21:UU1, rskr. 2020/21:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Inspektionen för strategiska produkter.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

1

Mål och återrapporteringskrav

Exportkontroll

ISP ska fortsatt upprätthålla en strikt, effektiv och modern exportkontroll.

ISP ska redovisa hur myndigheten uppfyllt detta mål och särskilt redovisa följande:
• Tillståndsprövningens utveckling
• Vidtagna åtgärder i det löpande kvalitets- och effektivitetsarbetet för tillståndsprövningen
• Utvecklingen av och erfarenheter från prövningen av sanktionsärenden. 

ISP ska ytterligare utveckla sin redovisning till regeringen för att ge en så fullständig och lättöverskådlig bild av den svenska tillståndsprövningen och exporten som möjligt.

ISP ska ge stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i det fortsatta arbetet med översynen av EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden, inklusive svenskt genomförande av en eventuell reviderad förordning. 

Indelning för resultatredovisning

ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:
• Avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, konventionen om förbud mot kemiska vapen och tillståndsprövning enligt förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
• myndighetens deltagande i tjänsteexport utomlands,
• den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras och
• sanktionsverksamheten.

3

Uppdrag

Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2021

ISP har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701, A2018/00925). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
5 februari
29 april 
30 juli 
25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter49 445
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)49 445

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Inspektionen för strategiska produkter

 Anslaget får användas för ISP:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.11 4833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 120
2021-02-254 120
2021-03-254 120
2021-04-254 120
2021-05-254 120
2021-06-254 120
2021-07-254 120
2021-08-254 120
2021-09-254 120
2021-10-254 120
2021-11-254 120
2021-12-254 125
Summa49 445
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragverksamhet
Exporttillstånd enl. förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen m.m.-895-188350500-150-1 233
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden252723310036 50036 5000333
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Elin Hagerlid
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L4, PO
Utrikesdepartementet, EKO, FN, RS
Försvarsdepartementet, MFU
Finansdepartementet, BA, SFÖ
Utbildningsdepartementet, F, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket