Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2020-12-17
UD2020/18575
UD2020/18600 (delvis)
UD2020/19000
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 7, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Folke Bernadotteakademin (FBA) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FBA ska bidra till att uppnå det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

FBA:s huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2020:767) med instruktion för Folke Bernadotteakademin.

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

FBA ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19–20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

FBA ska bidra till genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet, med utgångspunkt i Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 (UD2016/07898). Myndigheten ska bland annat stödja regeringen (Utrikesdepartementet) i framtagandet av Sveriges rapport avseende genomförandet och uppföljningen av handlingsplanen och ska senast den 1 oktober 2021 redovisa sitt arbete med uppdraget till regeringen (Utrikesdepartementet).

Mötesplatser för dialog- och fredsprocesser

FBA ska stödja regeringen (Utrikesdepartementet) i utvecklingen av ett svenskt institutionaliserat arbetssätt för dialog och fredsprocesser, inklusive värdskap. Insatser till stöd för dialog och fredsprocesser på olika nivåer ska under året identifieras och genomföras i samverkan och löpande dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) samt berörda utlandsmyndigheter.

Riktade insatser i länderna inom Östliga partnerskapet

FBA ska bidra till att stärka samarbetet mellan EU och utvalda länder och områden inom Östliga partnerskapet med inriktning på
rättstatsstärkande verksamhet, EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och reform av offentlig förvaltning, där FBA har en
komplementär roll i förhållande till andra svenska myndigheter. Återrapportering skall ske löpande, samt inom ramen för relevanta möten inom Östliga partnerskapet. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Pågående uppdrag

1. Jämställdhetsintegrering

FBA ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). FBA ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

2. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925).

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin110 000
ap.4Biståndsverksamhet (ram)110 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Strategin för hållbar fred

Minst 15 miljoner kronor får användas till genomförandet av strategin för hållbar fred, inklusive stöd för internationella forskararbetsgrupper. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

FBA ska inom ramen för strategin i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) förvalta, utveckla och genomföra verksamhet med det svenska medlingsnätverket för kvinnor. 

FBA ska inom ramen för strategin prioritera följande nationella situationer: Sudan och Jemen.

Strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina och Somalia, samt den regionala strategin för Afrika söder om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.

De medel som FBA tilldelats för uppdrag i strategin för Afghanistan får även användas för genomförande av EU-projektet för inkluderande fred i Afghanistan. 

För en ökad flexibilitet under strategiperioden medges FBA att inom ramen för tilldelade medel för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete överstiga alternativt understiga det totala strategibeloppet i en samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. Detta villkor avser den sammanlagda volymen av såväl verksamhets- som förvaltningskostnader, oavsett anslag. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Fördelning av medel till organisationer

Medlen får användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationell fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. 

FBA får härvidlag lämna bidrag till svenska organisationer och stiftelser. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA. 

Stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

Medlen får användas för att dela ut stipendium till ett antal unga personer som arbetar med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet vid civilsamhällesorganisationer i Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo och Palestina. Bidrag får även lämnas till enskilda och samarbetsparter inom myndighetens verksamhetsområde. I genomförandet av uppdraget ska FBA ha dialog med berörda utlandsmyndigheter. Stipendiets omfattning är högst 1 100 000 kronor.

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Icke strategistyrda sekonderingar

Högst 12 miljoner kronor får användas till att ställa personal till förfogande för tjänster inom ramen för myndighetens verksamhetsområde som bidrar till EU:s samlade utrikes- och biståndspolitik.

Internationella avtal

FBA får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller säga upp befintliga avtal för verksamhet som bedrivs inom ramen för myndighetens uppdrag i Sveriges strategier för internationellt utvecklingssamarbete.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin191 101
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)191 101

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina och Somalia, samt den regionala strategin för Afrika söder om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.

De medel som FBA tilldelats för uppdrag i strategin för Afghanistan får även användas för genomförande av EU-projektet för inkluderande fred i Afghanistan. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.43 3003 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.15 7333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.46 6003 3003 300
2023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar12 000
Räntekontokredit7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2515 925
2021-02-2515 925
2021-03-2515 925
2021-04-2515 925
2021-05-2515 925
2021-06-2515 925
2021-07-2515 925
2021-08-2515 925
2021-09-2515 925
2021-10-2515 925
2021-11-2515 925
2021-12-2515 926
Summa191 101
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Kurser och utbildningar002 50002 5002 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Carl Skau
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet - DOM, KRIM, PO, SSK, Å
Utrikesdepartementet - AF, AME, ASO, EC, ES, EU, FN, FMR, GA, IU, MENA, P-IR, PLAN, RS
Försvarsdepartementet-SI
Finansdepartementet-BA, SFÖ
Utbildningsdepartementet - UH
Kulturdepartementet - CSM
Arbetsmarknadsdepartementet-JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Åklagarmyndigheten