Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2020-12-17
UD2020/02954
UD2020/18968 (delvis)
UD2020/19018
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Exportkreditnämnden (EKN).

VERKSAMHET

EKN:s huvudsakliga uppgifter framgår av förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

EKN ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi (UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara vägledande för detta arbete.

EKN ska bidra till den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av covid-19.

EKN ska fortsätta satsningen på att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. EKN ska som en del i detta ha en regional närvaro och inom ramen för denna delta i regionala exportcentra.

Verksamheten ska anpassas för att vara i linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende. Detta ska bl.a. göras genom att myndigheten senast 2022 ska upphöra med svenska exportgarantier för prospektering och utvinning av fossila bränslen.

EKN ska redovisa följande:

 • totalt antal av garanterade affärer och garantivolym som ingås under 2021, fördelat efter region och bransch;
 • antalet nya kunder bland små och medelstora företag vid utgången av 2021;
 • vidtagna åtgärder under åren 2020 och 2021 med anledning av utbrottet av covid-19 gällande exportkreditgarantiramen och nya eller förändrade produkter. Rapporteringen ska innehålla vilka effekter som åtgärderna har haft för främjandet av den svenska exporten;
 • hur garantier till verksamheter med höga växthusgasutsläpp ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål, bidrar till omställning och undviker inlåsningseffekter. För sådana garantier avses det finnas en redovisad potential för omställning i projektet till år 2030 och förenlighet med globala nettonollutsläpp 2050. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur förhållningssättet påverkar svenska företags konkurrenskraft och kreditgivningen till svenskaexportföretag och banker. EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från AB Svensk Exportkredit;
 • en utvecklad och analys av klimatrelaterade risker och möjligheter. EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från AB Svensk Exportkredit;
 • åtgärder vidtagna för att öka transparensen i verksamheten, inklusive informationstillgängligheten för allmänheten;
 • hur det klimatråd som EKN avser att inrätta har bidragit med sakexpertis i frågor som exempelvis globala klimatsystemet, regelverken och rapporteringsstandarder;
 • samarbete med andra aktörer som bedriver exportfrämjande verksamhet inklusive inom verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;
 • insatser för att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. Rapporteringen ska även avse insatser för att främja EKN:s regionala närvaro;
 • övriga insatser som vidtagits för att öka kunskapen om EKN:s tjänster;
 • myndighetens återförsäkringar på den privata marknaden. Av redovisningen ska framgå omfattning, motiv, typ av garantiåtaganden, samt hur detta bedöms ha påverkat den samlade risken i EKN:s garantiverksamhet;
 • den verksamhet som myndigheten har bedrivit för att bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan Sverige och partnerländer och för att utnyttja synergier mellan exportfinansieringssystemet och det svenska utvecklingssamarbetet. I redovisningen ska framgå vilka resultat arbetet har haft för främjandet av den svenska exporten;
 • hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska handelspolitik.

Informationssäkerhet

EKN ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

EKN ska föra Sveriges talan i de arbetsgrupper i EU och OECD och andra forum där regelfrågor avseende exportkrediter behandlas. Arbetet ska ske i nära dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) genom avstämning av svenska ståndpunkter inför möten samt återrapportering.

Information och produktutveckling till företag

EKN ska, med särskilt fokus på små och medelstora företag, utveckla informationen och produkter till företag vars varor och tjänster har hög exportpotential och kan bidra till klimatomställning globalt. EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från andra relevanta aktörer. EKN ska inkomma med en redovisning av uppdraget till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 december 2021.

Produkter för klimatomställning

EKN ska senast år 2022 införa och utveckla produkter som tydligt bidrar till klimatomställning. EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från AB Svensk Exportkredit. Uppdraget ska redovisas i EKN:s årsredovisning för år 2022. 

Miljö- och klimatinvesteringar som kan bidra till klimatomställning

EKN ska pröva möjligheterna att ställa ut garantier till miljö- och klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställningen i de fall dessa har direkt eller koppling till svensk export. Dessa omställningsgarantier bör utnyttja synergier med och vara ett komplement till pågående statliga insatser riktade mot gröna exportsatsningar och befintliga statliga stöd till företag. EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från Svensk Exportkredit AB. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 december 2021. 

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

EKN har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701, A2018/00925). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar11 000
Övriga kontokrediter
- Garantiverksamheten Obegränsad
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Garantier
Garantiverksamhet, administration324 26820 000400 000280 000120 000464 268
Garantiverksamhet, riskmässig andel24 605 737750 0001 650 0001 130 000520 00025 875 737
Summa24 930 005770 0002 050 0001 410 000640 00026 340 005
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för det ordinarie garantisystemet

EKN får under 2021 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 500 miljarder kronor.

EKN får under 2021 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av
10 miljarder kronor.

EKN har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten. EKN ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

I de fall som överskott uppstår såväl i den administrativa delen av verksamheten som i den del av myndighetskapitalet som utgörs av överskott av ej förväntansriktiga premier ska inleverans redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Exportkreditnämnden ska redovisa 43 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Swedfund International AB