Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2020-12-22
S2020/09593 (delvis)
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 35
931 21 Skellefteå
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Kunskapsspridning om barnkonventionen

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har ingått i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten får i uppdrag att inom ramen för satsningen ta fram och sprida informationsmaterial som syftar till att öka kunskapen om FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) med särskilt fokus på barnets rätt att komma till tals (artikel 12) och bedömningen av barnets bästa (artikel 3). Materialet ska spridas till familjerättssekreterare och familjerådgivare på kommunal nivå. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten samråda med Socialstyrelsen och vid behov föra dialog med andra berörda aktörer, till exempel Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2021 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

 

Prognoser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli och

25 oktober.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering

Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Regeringsbeslut
S2018/04675

Till Socialdepartementet
2022-04-01

Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden.

Regeringsbeslut
S2018/04676

Till Socialdepartementet
2021-03-31

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020.

Regeringsbeslut A2018/00925

Till Statskontoret
2021-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

Regeringsbeslut
A2020/02583

Till Statskontoret
2021-04-01

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020.

Regeringsbeslut Fi2018/01701

Till Statskontoret
2021-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Regeringsbeslut
Fi2020/04960

Till Statskontoret
2021-04-01

Uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om individuellt stöd till adopterade i samband med ursprungssökning under 2020-2021.

Regeringsbeslut
S2019/05315

Till Socialdepartementet
2021-01-31 samt
2022-01-31

Uppdrag att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade.

Regeringsbeslut
S2020/03859

Till Socialdepartementet
2021-05-31 samt
2022-01-31

Uppdrag att ansvara för fördelning och utbetalning av statsbidrag till följd av Covid-19

Regeringsbeslut
S2020/05018

Till Socialdepartementet
2021-01-31

Uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Regeringsbeslut
S2020/07380

Till Socialdepartementet
med kopia till Arbetsmarknads-
departementet
2021-09-01

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2020-2023.

Regeringsbeslut
S2020/06171

Till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
2021-09-01

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd32 311
ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (ram)32 311

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter. Av myndighetens förvaltningsanslag får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag i enlighet med förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
ap.19693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 693
2021-02-252 693
2021-03-252 693
2021-04-252 693
2021-05-252 693
2021-06-252 693
2021-07-252 693
2021-08-252 693
2021-09-252 693
2021-10-252 693
2021-11-252 693
2021-12-252 688
Summa32 311
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningspolitik
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Barnombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret