Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 8

2020-12-22
Fi2020/00859
Fi2020/05114 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kammarkollegiet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa sina kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt och förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särskiljas och redovisas uppdelat i den utsträckning som det är möjligt.

Myndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska redovisa de uppdrag genom vilka regeringen beslutat att myndigheten ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört.

Auktorisationsverksamheten

Myndigheten ska redovisa sitt arbete enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare samt vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte. 

Sveriges BNI-baserade EU-avgift

Kammarkollegiet ska redovisa hur stor Sveriges BNI-baserade EU-avgift varit. I redovisningen ska myndigheten utgå från de delar som den BNI-baserade avgiften består av enligt anslagsredovisningen.

2

Organisationsstyrning

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet ska ske vid den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för förvaltningsanslaget och anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård anslagspost 25 Ersättning till narkolepsidrabbade inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och 
– 25 oktober.

Pågående uppdrag

1. Inkomstgarantier för konstnärer                                       Kammarkollegiet ska till regeringen (Kulturdepartementet) den 1 mars och den 31 augusti 2021 redovisa en prognos för utnyttjade medel under 2021. Kammarkollegiet ska den 1 mars 2021 även redovisa hur garantiåtagandet har utnyttjats under 2020.

2. Uppdrag för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning                                                        Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande (Fi2018/01701) och personer med funktionsnedsättning för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

3. Uppdrag för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning                                                        Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbets-
sökande (Fi2020/04960) och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583) för praktik 2021–2023. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023 samt slutredovisas den 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet72 578
ap.1Kammarkollegiet (ram)72 578

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Statens skaderegleringsnämnd, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens överklagandenämnd.

Skadestånd

Sammanlagt högst 600 000 kronor får användas för ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, i de fall då någon annan myndighet inte ansetts ansvarig.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.12 1773 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar70 000
Räntekontokredit12 000
Övriga kontokrediter
- Kammarkollegiets behov av likviditet för inrättande av nya myndigheter250 000
- Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kammarkollegiets behov av likviditet för inrättande av nya myndigheter

För 2021 får Kammarkollegiet disponera en kredit i Riksgäldskontoret om högst 250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kredit på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-256 048
2021-02-256 048
2021-03-256 048
2021-04-256 048
2021-05-256 048
2021-06-256 048
2021-07-256 048
2021-08-256 048
2021-09-256 048
2021-10-256 048
2021-11-256 048
2021-12-256 050
Summa72 578
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet
Kapitalförvaltning13 625-2 15780 60081 200-60010 868
Fordringsbevakning1 224016 30017 500-1 20024
Registrering av trossamfund-1121121 1001 10000
Samordnade ramavtal35 251-7 718100 000107 600-7 60019 933
Summa49 988-9 763198 000207 400-9 40030 825
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet
Stiftelserätt2552-33 513-6 2001 5008 100-6 600-46 313
Tolkar och översättare2552-123 038-14 8502 00017 800-15 800-153 688
Summa-156 551-21 0503 50025 900-22 400-200 001
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst     0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

Överskott i verksamheterna kapitalförvaltning och samordnade ramavtal får balanseras i ny räkning. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten medges undantag från att redovisa aktier i Orio AB i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För försäkrings- och avvecklingsverksamheterna ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Om flera verksamheter avvecklas ska redovisningen för dessa vara sammanhållen.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Anslagsposter som myndigheten disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar.

Medel som deponeras hos myndigheten enligt resegarantilagen (2018:1218) ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

Allmänna arvsfonden
Myndigheten får under 2021 belasta Allmänna arvsfonden med kostnader motsvarande högst 74 370 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av fondens rätt samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Utöver detta får Kammarkollegiet belasta fonden med högst 2 173 000 kronor som ska regleras påföljande år. För förvaltning av fonden får myndigheten belasta fonden med högst 15 000 000 kronor. Myndigheten ska redovisa prognoser för belastningen till regeringen (Socialdepartementet) i april, augusti och oktober 2021. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt på administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särredovisas.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Rikard Sandart
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/DOM och L2
Socialdepartementet/FS och SOF
Finansdepartementet/BA, OU och SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Kulturdepartementet/CSM och KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, ARM och IAS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Arvsfondsdelegationen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten

Senast uppdaterad: