Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2020-12-17
N2020/03081
N2020/03061 (delvis)
N2020/00508
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Konkurrensverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Konkurrensverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsynsverksamheten

Konkurrensverket ska redovisa antal ärenden som avser fullgörandet av de uppgifter som följer av konkurrenslagen (2008:579), 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner samt 18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Redovisningen ska göras fördelat på eventuella ärendekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggningstider. Andra viktigare tillsynsåtgärder eller ärenden som avser fullgörande av andra tillsynsuppgifter ska också redovisas i lämplig omfattning.

Konkurrensverket ska också redogöra för hur myndigheten har arbetat med tillsyn gällande otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan. Redogörelsen ska omfatta förberedelser, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. 

Förbättringsåtgärder

Konkurrensverket ska redovisa en sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna, remissyttrandena och förslag till regeländringar och andra förbättringsåtgärder. De viktigaste förslagen till regeländringar och andra förbättringsåtgärder ska, där det är relevant, kommenteras utifrån hur de främjar effektiv konkurrens, ökad tillväxt och konsumentnytta.

Forskning

Konkurrensverket ska redovisa statistik avseende antalet ansökningar om forskningsmedel som kommit in, antalet forskningsprojekt som beviljats stöd och totalt beviljade medel under året. Myndigheten ska även kortfattat beskriva forskningsprojekten samt insatser som gjorts i övrigt, uppdelat på konkurrens och offentlig upphandling, inklusive uppdragsforskning.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– den 5 februari,

– den 29 april,

– den 30 juli, och

– den 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Konkurrensverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Konkurrensverket (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket164 697
ap.1Konkurrensverket (ram)164 697

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Konkurrensverket

Anslagsposten får användas för Konkurrensverkets förvaltningsutgifter.

1:14

Konkurrensforskning (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket10 804
ap.1Konkurrensforskning (ram)10 804

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Konkurrensforskning

Medel för forskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt
med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden
med forskare inom i första hand disciplinerna ekonomi och juridik vid universitet och högskolor. Medel får användas av verket för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på
konkurrens- och upphandlingsområdet.

Kostnader för arvoden m.m. till ledamöterna i rådet för forsknings-
frågor ska belasta anslagsposten.

1:19

Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket18 000
ap.2Finansiering av rättegångskostnader (ram)18 000

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Finansiering av rättegångskostnader

Anslagsposten ska finansiera utgifter för rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklagande av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:13 Konkurrensverket
ap.14 9403 %0
1:14 Konkurrensforskning
ap.1324Inget0
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
ap.21 800Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Konkurrensforskning
ap.16 3003 0212 7505292024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar20 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2514 625
2021-02-2514 625
2021-03-2514 625
2021-04-2514 625
2021-05-2514 625
2021-06-2514 625
2021-07-2514 625
2021-08-2514 625
2021-09-2514 625
2021-10-2514 625
2021-11-2514 625
2021-12-2514 626
Summa175 501
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konkurrensverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Konkurrensverket
1:14 ap.1Konkurrensforskning
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Erik Murray
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, KO, OU och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F
Arbetsmarknadsdepartementet, A och ARM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Konsumentverket
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen)
Svea hovrätt (Patent- och marknadsöverdomstolen)
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten