Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2020-12-22
U2020/06609 (delvis)
U2020/06781
Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 15, bet. 2020/21:UbU2, rskr. 2020/21:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Överklagandenämnden för studiestöd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Hantering av överklaganden

Minst 60 procent av ärendena ska avgöras inom fyra veckor.

Minst 90 procent av ärendena ska avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden ska avgöras inom sex månader.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa antalet överklagandeärenden fördelade på de vanligast förekommande sakfrågorna. En redovisning ska lämnas över antalet fattade beslut, andelen bifalls- och avslagsbeslut samt andelen beslut som har fattats dels av en beslutsför nämnd, dels på delegation av nämnden.

Den service som myndigheten ger per telefon, via internet eller på annat sätt ska beskrivas.

En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende ska redovisas.

Vidare ska myndigheten redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och lättillgänglig.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

  • Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701, A2018/00925). Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
  • Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024.
  • Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt senast den 15 februari 2024.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari, 
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd17 094
ap.1Överklagandenämnden för studiestöd (ram)17 094

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslaget får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.15123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar500
Räntekontokredit1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 425
2021-02-251 425
2021-03-251 425
2021-04-251 425
2021-05-251 425
2021-06-251 425
2021-07-251 425
2021-08-251 425
2021-09-251 425
2021-10-251 425
2021-11-251 425
2021-12-251 419
Summa17 094
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för studiestöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Överklagandenämnden för studiestöd
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Fanny Ericson Hållén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, SFÖ, BA, ESA
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Centrala studiestödsnämnden
Riksgäldskontoret
Statskontoret