Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
12

2020-12-17
Ku2020/02079
Ku2020/02624 (delvis)
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens konstråd
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens konstråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk, och
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Myndigheten ska redovisa vilka resultat som nåtts för att bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Kultur i hela landet

Statens konstråd ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Gestaltad livsmiljö

Statens konstråd ska redovisa genomförda insatser och resultat i arbetet med genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316). Redovisningen ska omfatta insatser och resultat som uppnåtts i den egna verksamheten samt inom ramen för samverkan med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Riksantikvarieämbetet. Vidare ska myndigheten redovisa hur den egna verksamhetens olika delar, av relevans för den gestaltade livsmiljön, har tillvaratagits i genomförandet av politiken.

Konsekvenser av det nya coronaviruset

Statens konstråd ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av det nya coronaviruset har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

Ökat förvärv av konst

Statens konstråd ska redovisa resultatet av satsningen på att öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

 

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Statens konstråd ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Prognoser 2021-2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april
  • 30 juli och
  • 25 oktober.

Byggnadsanknuten offentlig konst

Statens konstråd ska samverka med Riksantikvarieämbetet i deras uppdrag att verka för att byggnadsanknuten offentlig konst beaktas vid kulturhistorisk värdering.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut av uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger.Ku2018/01350, Ku2020/00137Redovisning den 31 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2019 och 2020, samt att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2021–2023.

Fi2018/01701
Fi2020/04960

Redovisning till Statskontort den 15 januari 2021 och den 1 april 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m, samt att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m. 2021-2023.

A2018/00925

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd11 007
ap.1Statens konstråd (ram)11 007

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Statens konstråd

Anslaget får användas för Statens konstråds förvaltningsutgifter.

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd67 947
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)67 947

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten får användas för Statens konstråds utgifter för gestaltning av den gemensamma miljön.

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt. Även satsningen om 25 miljoner kronor för att öka statens förvärv av konst får användas till direkta kostnader som är förknippade med inköp av konstverken.

Anslagsposten får belastas med högst 12 400 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.13303 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.12 0383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar6 000
Räntekontokredit1 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25917
2021-02-25917
2021-03-25917
2021-04-25917
2021-05-25917
2021-06-25917
2021-07-25917
2021-08-25917
2021-09-25917
2021-10-25917
2021-11-25917
2021-12-25920
Summa11 007
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Matilda Berggren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Moderna museet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens kulturråd