Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2020-12-17
Ku2020/02624 (delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Konstnärsnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Konstnärsnämnden ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet. Redovisningen ska, om det inte är uppenbart irrelevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Av redovisningen ska följande framgå:

  • Bidragsgivningen fördelat på områdena bild/form, musik, teater, dans och film.
  • Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella program-
    verksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, internationella dansprogrammet, internationella musikprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden.
  • Resultatet av arbetet med bevakning och analys av konstnärernas ekonomiska och sociala situation i förhållande till konstnärlig verksamhet. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.
  • Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggans verksamhet med bidragsgivning till nyskapande kultur ska i årsredovisningen återrapporteras avseende erfarenheter, trender m.m. gällande nyskapande kultur i hela landet.

Sponsringsintäkter

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Konstnärsnämnden ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statlig ålderspensionsavgift

Konstnärsnämnden ska i samband med budgetunderlaget redovisa prognos för det följande kalenderåret avseende kostnader för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Kultur i hela landet

Konstnärsnämnden ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Publikationsplan

Konstnärsnämnden ska senast den 1 mars varje år ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

Konsekvenser av det nya coronaviruset

Konstnärsnämnden ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av sjukdomen covid-19 har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Coronapandemins konsekvenser för konstnärer

Konstnärsnämnden ska analysera hur coronapandemin har påverkat konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska utveckla och medverka i insatser för att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna. Det innebär bl.a. att följa och informera om konstnärers företagande. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2021. 

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kultur- och biståndspolitiska insatser. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2021. 

Konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier

Konstnärsnämnden ska uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier i relation till sin yrkesutövning. I uppdraget ingår att samråda med relevanta aktörer samt informera om konstnärers situation och behov. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2021. 

Prognoser 2021-2024

Konstnärsnämnden ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 5 februari,
  • 29 april och
  • 25 oktober.

Vid det sista tillfället ska summan av utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Uppföljning av krisstöd

Konstnärsnämnden ska göra en uppföljning av de krisstöd som myndigheten fördelat med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Uppföljningen ska även innefatta en analys av myndighetens bidragsgivning och vilka slutsatser som kan dras av denna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i årsredovisningen och budgetunderlaget.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2019 och 2020, samt att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2021–2023.

Fi2018/01701


Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m, samt att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m. 2021-2023.

A2018/00925

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021

Tidigare uppdrag givna i regleringsbrev som ändras i detta regleringsbrev

Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Konstnärsnämnden ska, i samverkan med upphovsrättsorganisationerna inom de olika konstområdena, kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. I uppdraget ingår att undersöka olika sätt att stödja konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk. Patent- och registreringsverket ska med sin sakkunskap bistå Konstnärsnämnden i detta uppdrag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021 till regeringen (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden154 000
ap.14Bidrag till konstnärer med anledning av covid-19 (ram)154 000

Villkor för anslag 1:2

ap.14 Bidrag till konstnärer med anledning av covid-19

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Medlen ska användas för att stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medför. Av anslagsposten får Konstnärsnämnden använda högst 3 000 000 kronor för administration, genomförande och uppföljning av verksamheten.

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden22 568
ap.1Konstnärsnämnden (ram)22 568

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Konstnärsnämnden

Anslagsposten får användas för Konstnärsnämndens förvaltningsutgifter. 

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden233 044
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)110 743
ap.4Långtidsstipendier (ram)19 992
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)63 012
ap.7Bidrag till nyskapande kultur - Kulturbryggan (ram)31 200
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)8 097

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond och förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella programverksamheten för bild- och formkonstnärer, Iaspis.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2021 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 140, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamhet inom de internationella programverksamheterna. 

Konstnärsnämnden kan även inom ramen för anslagsposten utveckla former för främjandedelen för de internationella programmen på dans- och musikområdet.

ap.7 Bidrag till nyskapande kultur - Kulturbryggan

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur.

Det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan beslutar om fördelning av medel från anslagsposten och svarar för uppföljning. Myndigheten ska utbetala medlen efter rekvisition från bidragsmottagarna.

Av anslagsposten får högst 4 300 000 kronor användas för Konstnärsnämndens administrations- och förvaltningskostnader som är kopplade till Kulturbryggans verksamhet.

ap.16 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 6 610 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om 1 486 826 kronor. 

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 900 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att stiftelsen ska lämna en redogörelse för verksamheten 2020 till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.140Allt0
5:1 Konstnärsnämnden
ap.16773 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.160Inget0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.145 20013 45411 00820 7382031
ap.4139 2009 39820 854108 9482031
ap.611 6002 1483 1386 3142031
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar7 000
Räntekontokredit2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 881
2021-02-251 881
2021-03-251 881
2021-04-251 881
2021-05-251 881
2021-06-251 881
2021-07-251 881
2021-08-251 881
2021-09-251 881
2021-10-251 881
2021-11-251 881
2021-12-251 877
Summa22 568
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden
På regeringens vägnar
Amanda Lind
August Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Utrikesdepartementet/FH
Riksdagen, kulturutskottet
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för kulturanalys
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Patent - och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Bildupphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Riksteatern
Stiftelsen Filmform
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska Förläggareföreningen
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges författarfond
Sveriges författarförbund
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges yrkesmusikerförbund
Teaterförbundet