Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2020-12-17
U2020/00658
U2020/01242
U2020/04058 m.fl.
Se bilaga 1
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sameskolstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Sameskolstyrelsen.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten genomförs på samiska. Myndigheten ska redovisa

 • antal barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar, och
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare.


Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Myndigheten ska redovisa

 • antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • andelen elever (i hela procent) som uppnår kravnivån på de nationella provens delprov i årskurs 3 och andelen elever (i hela procent) som fått minst provbetyget E på de nationella proven i årskurs 6, 
 • andelen elever (i hela procent) som uppnår minst betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev,
 • genomförda åtgärder för undervisning i olika samiska språkvarieteter, exempelvis nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska, 
 • hur man arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade lärare och förskollärare och
 • en uppskattning av utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren.

Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser under året avseende läromedel fördelade på olika samiska språken, exempelvis nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Myndigheten ska redovisa för vilka språk läromedelsbehovet är störst.

Integrerad samisk undervisning

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att öka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Redovisning ska ske genom en rapport till Sametinget och regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 8 februari 2021.

Utvecklingsinsatser

Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik för 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Senast den 1 april för respektive år 2021-2023 samt 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Senast den 1 april för respektive år 2021-2023 samt 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen58 003
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)58 003

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Minst 2,5 miljoner kronor ska användas för utveckling och utökning av samiska lärverktyg och läromedel. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen använts.

Minst 4 miljoner kronor ska användas för samisk integrerad undervisning. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.11 7403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 834
2021-02-254 834
2021-03-254 834
2021-04-254 834
2021-05-254 834
2021-06-254 834
2021-07-254 834
2021-08-254 834
2021-09-254 834
2021-10-254 834
2021-11-254 834
2021-12-254 829
Summa58 003
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner och vårdnadshavare för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Även ersättningen för den fjärrundervisning som Sameskolstyrelsen bedriver på entreprenad ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sameskolstyrelsen. Även inkomsterna från den fjärrundervisning som Sameskolstyrelsen bedriver på entreprenad får disponeras av myndigheten.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, LB FJR
Arbetsmarknadsdepartementet, MRB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:7, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

U2020/00658
U2020/01242
U2020/04058
U2020/06608 (delvis)
U2020/06616