Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
12

2020-12-10
Ku2020/02567 (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
102 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion till Valmyndigheten och andra tillämpliga författningar. 

3

Uppdrag

Prognoser

Skatteverket ska efter samråd med Valmyndigheten redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april,
  • 30 juli och
  • 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:4

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket20 730
ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket (ram)20 730

Villkor för anslag 6:4

ap.2 Valmyndigheten - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Valmyndighetens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
6:4 Valmyndigheten
ap.26213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 728
2021-02-251 728
2021-03-251 728
2021-04-251 728
2021-05-251 728
2021-06-251 728
2021-07-251 728
2021-08-251 728
2021-09-251 728
2021-10-251 728
2021-11-251 728
2021-12-251 722
Summa20 730
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:4 ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Skatteverket får för Valmyndighetens räkning disponera inkomster från avgifter som Valmyndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan förordning.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L6
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksgäldskontoret
Skatteverket