Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
11

2020-12-10
Ku2020/02567 (delvis)
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för press, radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för press, radio och tvs verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för press, radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tv:s bedömningar enligt 20 § förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv av om Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB har uppfyllt sina uppdrag ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 18 juni 2021.

3

Uppdrag

Prognoser 2021-2024

Myndigheten för press, radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april och
  • 25 oktober.

Utveckla mekanism för tvistlösning

Myndigheten för press, radio och tv ska påbörja ett arbete med att utveckla en mekanism för tvistlösning enligt kraven i artikel 28.b 7 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/13/EU (AV-direktivet), i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808. Tvistlösningsmekanismen ska möjliggöra en opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar och ska vara fristående från Myndigheten för press, radio och tv. Myndigheten bör via sitt arbete i den europeiska gruppen för regleringsmyndigheter utbyta erfarenheter kring hur tvistlösningsmekanismer i enlighet med kraven i AV-direktivet ser ut i andra medlemsstater. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Kulturdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022. 

Redovisning av extra mediestöd under 2020

Myndigheten för press, radio och tv ska redovisa resultaten av de krisstöd som myndigheten fördelat under 2020 och andra åtgärder som vidtagits med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 avseende stödens fördelning och effekter för nyhetsmedier. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 24 juni 2021.

Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Myndigheten för press, radio och tv, vars uppdrag är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet ska genom olika insatser och aktiviteter uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Myndigheten för press, radio och tv ska genomföra uppdraget i dialog med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022. 

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragenBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Mediestöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv932 119
ap.2Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv (ram)932 119

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv

Anslagsposten ska användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) och mediestödsförordningen (2018:2053).

Anslagsposten ska även användas enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:2054) om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

8:2

Myndigheten för press, radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv44 105
ap.1Myndigheten för press, radio och tv (ram)44 105

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Myndigheten för press, radio och tv

Anslaget får användas för Myndigheten för press, radio och tv:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
8:1 Mediestöd
ap.227 963Inget0
8:2 Myndigheten för press, radio och tv
ap.11 3233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
8:1 Mediestöd
ap.2200 00070 00070 00060 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet får användas för innovations- och utvecklingsstöd och stöd för lokal journalistik i svagt bevakade områden enligt mediestödsförordningen (2018:2053). Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 850
Räntekontokredit2 658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för press, radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 675
2021-02-253 675
2021-03-253 675
2021-04-253 675
2021-05-253 675
2021-06-253 675
2021-07-253 675
2021-08-253 675
2021-09-253 675
2021-10-253 675
2021-11-253 675
2021-12-253 680
Summa44 105
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för press, radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Myndigheten för press, radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Utgivningsbevis-57204004000-572
Offentligrättslig verksamhet
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio26202622620262
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Målet är att avgifterna ska täcka 35 procent av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten27129000000900
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter för analog kommersiell radio281100163 0000163 000163 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/N/MK
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter