Finansdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2020-12-17
Fi2020/04934 (delvis)
Spelinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Spelinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:00).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Spelinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med tillsyn, registrering, licens- och tillståndsprövning samt normgivning har bedrivits i förhållande till målet för spelmarknaden (prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:KrU1, skr. 2018/19:94). Myndigheten ska vidare redogöra för samarbetet med övriga berörda myndigheter, särskilt Konsumentverket.

Ekonomisk styrning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla den ekonomiska uppföljningen av verksamheten och myndighetens utgiftsprognoser i syfte att åstadkomma en effektiv användning av myndighetens resurser samt säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober 2021.

Pågående uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925), samt 2021–2023 (A2020/02583). 

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (Fi2018/01701), samt 2021–2023 (Fi2020/04960). 

Uppdragen A2018/00925 och Fi2018/01701 ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021. Uppdragen A2020/02583 och Fi2020/04960 ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Spelinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Spelinspektionen76 218
ap.1Spelinspektionen (ram)76 218

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Spelinspektionen

Anslagsposten får användas för Spelinspektionens förvaltningsutgifter.

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 15 000 000 kronor användas under 2021.

Tillsynen av illegalt spel och arbetet med rådet mot matchfixning finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
15:1 Spelinspektionen
ap.12 2863 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Spelinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-256 352
2021-02-256 352
2021-03-256 352
2021-04-256 352
2021-05-256 352
2021-06-256 352
2021-07-256 352
2021-08-256 352
2021-09-256 352
2021-10-256 352
2021-11-256 352
2021-12-256 346
Summa76 218
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Spelinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Spelinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsintäkter
Tillsyn945542 00024 00055 00045 00010 00076 000
Licens, tillstånd och registrering945522 500-11 00015 00015 000011 500
Summa64 50013 00070 00060 00010 00087 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Christina Skogh
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/KRIM, PO och Å
Socialdepartementet/FS och FST
Finansdepartementet/BA och KO
Utbildningsdepartementet/UF och UH
Näringsdepartementet/BSÄ och JL
Kulturdepartementet/CSM och LS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret