Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Upphandlingsmyndigheten
Box 1194
171 23 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Upphandlingsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Upphandlingsmyndigheten.

VERKSAMHET

Upphandlingsmyndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering om idéburna organisationer, små företag och sociala företag

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att underlätta för idéburna organisationer, små företag och sociala företag att delta i offentlig upphandling samt analysera och bedöma i vilken utsträckning som åtgärderna har bidragit till detta. Myndigheten ska även lämna förslag på ytterligare åtgärder. 

Återrapportering om Agenda 2030

Myndigheten ska redogöra för sitt arbete med att öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Återrapportering om cirkulär och fossilfri upphandling

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att främja att offentlig upphandling används som ett verktyg för att nå Sveriges klimat- och miljömål (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377) och bidra till att öka takten i omställningen till en fossilfri och mer cirkulär ekonomi, samt vilka övriga åtgärder som har vidtagits för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober 2021.

Ökad kvalitet i statistiken på upphandlingsområdet

Myndigheten ska analysera datakvaliteten i den nationella upphandlingsdatabasen och lämna förslag till åtgärder för att höja kvaliteten. Särskild vikt ska läggas vid uppgifter som avser antal anbudsgivare och avbrutna upphandlingar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 september 2021.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Myndigheten ska under 2021 och 2022 bistå regeringen i genomförandet av regeringens strategiska samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Myndigheten ska bidra med analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde och löpande hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget.

Klimatanpassad upphandling

Myndigheten ska, inom ramen för sitt verksamhetsområde, bistå Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i att stödja myndigheter som omfattas av förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete att ta hänsyn till klimatanpassning i sina upphandlingar. Målet med uppdraget är att offentlig upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. För uppdragets genomförande får myndigheten rekvirera högst 300 000 kronor från SMHI. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Miljödepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. 

Pågående uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

Bistå Miljömålsrådet

Myndigheten har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet (M2018/01715).

Ta emot personer för praktik

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925), samt 2021–2023 (A2020/02583).

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (Fi2018/01701), samt 2021–2023 (Fi2020/04960).

Uppdragen A2018/00925 och Fi2018/01701 ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021. Uppdragen A2020/02583 och Fi2020/04960 ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021,    1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Minskad klimatpåverkan vid upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader

Myndigheten har i uppdrag att 2020 och 2021, tillsammans med Boverket, utveckla och komplettera myndighetens stöd för att vid offentlig upphandling på ett kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet (Fi2019/01139 [delvis] och Fi2020/01192). Stödet ska kunna tillämpas av upphandlande organisationer senast den 1 november 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021.

Stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet

Myndigheten har i uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet (Fi2019/03819). Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2021. 

Ändamålsenliga inköpsorganisationer

Myndigheten har i uppdrag att dels ta fram ett verktyg för att följa upp utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer, dels under 2021 arrangera och genomföra riktade insatser för ledningen hos

upphandlande myndigheter och enheter (Fi2020/04834). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 28 februari 2022.  

Kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö

Myndigheten har i uppdrag att stärka kompetensen om och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling (Fi2020/02740). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten95 579
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)90 579
ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor (ram)5 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.12 8673 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar16 000
Räntekontokredit7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-257 965
2021-02-257 965
2021-03-257 965
2021-04-257 965
2021-05-257 965
2021-06-257 965
2021-07-257 965
2021-08-257 965
2021-09-257 965
2021-10-257 965
2021-11-257 965
2021-12-257 964
Summa95 579
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Upphandlingsmyndigheten
1:17 ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor
På regeringens vägnar
Lena Micko
Ulrika Sjöholm
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och ESA
Miljödepartementet/KE, KL och S
Näringsdepartementet/BI, EIN och MK
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Näringsutskottet
Konkurrensverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)