Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2020-12-22
Fi2019/04226
Fi2020/00685
Fi2020/05114 (delvis)
Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
851 90 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens tjänstepensionsverk
Riksdagen har beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens tjänstepensionsverk.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska bedriva en säker och effektiv pensionsadministration, med väl utvecklad kvalitet och service. Myndigheten ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

Återrapporteringen av det ekonomiska resultatet enligt uppgifterna i förordningen med instruktion för Statens tjänstepensionsverk ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m. och Pensionsverksamhet på uppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot den av regeringen beräknade budgeten analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Myndigheten ska redovisa effektiviteten i hanteringen av statliga avtalsförsäkringar och göra jämförelser över tid.

Myndigheten ska redovisa hur arbetsgivarna, de anställda och f.d. anställda samt pensionärerna bedömer den service och information som myndigheten ger vid hanteringen av statliga avtalsförsäkringar.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Myndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen av tjänstematriklar, hittills intjänade pensionsrätter, förmånsbeslut och förmånsutbetalningar, samt hur myndigheten arbetar för att förbättra kvaliteten och säkerställa en korrekt och effektiv handläggning.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av det ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten som gällt under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser avseende anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska innehålla information om utgifterna för

– statlig tjänstepensionering,
– premiebefrielse,
– särskild löneskatt på pensionskostnader,
– statlig grupplivförsäkring,
– särskild premieskatt på grupplivförsäkring, och
– statlig personskadeförsäkring.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som gjorts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.

Myndigheten ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter för 2021–2024 till regeringen (Finansdepartementet).

Myndigheten ska senast den 10 juni 2021 redovisa tioåriga prognoser för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. respektive inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter till regeringen (Finansdepartementet).

Myndigheten ska senast den 10 december 2021 redovisa känslighetsberäkningar av makroekonomiska förändringar för 2022–2025 avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Beräkningarna ska utgå från de makroekonomiska variabler som legat till grund för den närmast föregående prognosen. I beräkningarna ska variablerna ändras så att löneantagandet för 2022 ökas med 1 procentenhet, medan prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet ökas med 100 kronor för vart och ett av åren. De beräknade effekterna på inkomsttiteln för respektive variabel ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor.

Myndigheten ska 2021 fortsätta utvecklingen av ett systemstöd för att kunna redovisa femtioåriga prognoser för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m., inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter och statens tjänstepensionsskuld enligt den modell som myndigheten utarbetade och redovisade för regeringen 2017 (Fi2017/04167). Systemstödet ska göra det möjligt att analysera och kvantifiera förändringar i förhållande till tidigare prognoser utifrån olika förklaringsfaktorer, samt att simulera olika scenarier.

Pågående uppdrag

1. Myndigheten har i uppdrag att, senast vid den tidpunkt som gäller för avlämnandet av årsredovisning, lämna en redovisning över premier och förmåner till lokalanställd och f.d. lokalanställd personal och deras efterlevande (Ju1999/05252).

2. Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2018/00925) och nyanlända arbetssökande (Fi2018/01701) för praktik 2019 och 2020. Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2021 till Statskontoret. 

3. Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583) och nyanlända arbetssökande (Fi2020/04960) för praktik 2021–2023. Uppdragen ska redovisas den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024 till Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens tjänstepensionsverk14 107 000
ap.7Statliga tjänstepensioner m.m. (ram)14 107 000

Villkor för anslag 1:5

ap.7 Statliga tjänstepensioner m.m.

Anslagsposten ska användas för utbetalning av förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

Vidare ska anslagsposten användas för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

Anslagsposten ska även användas för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare vid premiebefrielse, dvs. när en arbetsgivare enligt de försäkringstekniska riktlinjer som myndigheten har beslutat om är befriad från att betala premier för en arbetstagare.

Anslagsposten ska även användas för utbetalning av räntor avseende de ovan angivna förmånerna.

Anslagsposten ska också användas för betalning av löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader, eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

Vidare ska anslagsposten användas för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m. samt för betalning av löneavgifter enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Anslagsposten ska också användas för utgifter avseende de försäkringar som tecknats för utfästelser för tjänstepensioner m.m. till f.d. anställda vid affärsverket Statens järnvägar.

Under denna anslagspost redovisas även myndighetens intäkter från avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.7705 350Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar130 000
Räntekontokredit9 000
Övriga kontokrediter
- Statens tjänstepensionsverk behov av likviditet i pensionshanteringen100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kontokrediter

Myndighetens övriga kredit tillgodoser dess behov av likviditet i samband med pensionshanteringen, dvs. för premiebestämda pensioner och pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.8 818-7 181198 300199 937-1 6370
Pensionsverksamhet på uppdrag21 627-17 62788 50084 5004 0008 000
Summa30 445-24 808286 800284 4372 3638 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgiften till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter52110017 652 00017 652 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna ska redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering,

002 särskild löneskatt på pensionskostnader,

003 statlig grupplivförsäkring,

004 premieskatt, grupplivförsäkring,

005 statlig personskadeförsäkring,

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003, och

007 administrationskostnader avseende undertitel 005.

Myndigheten ska redovisa de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen om premier för statens avtalsförsäkringar.

Myndigheten får dels från undertiteln 006 disponera högst 193 200 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av myndigheten, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 694 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Infrastrukturdepartementet/ESD
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansutskottet
Arbetsgivarverket
Försäkringskassan
Statskontoret
Riksgäldskontoret