Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Finanspolitiska rådet
Box 3273
103 65 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Finanspolitiska rådet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognos för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa en prognos med tillhörande kommentarer för 2021–2024. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den 25 oktober 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet10 512
ap.1Finanspolitiska rådet (ram)10 512

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Finanspolitiska rådet

Anslagsposten får användas för Finanspolitiska rådets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.13153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Per Bolund
Marie Hyllander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret