Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om Bokföringsnämndens anslag (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Bokföringsnämnden.

VERKSAMHET

Bokföringsnämndens uppgifter framgår av förordningen (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella redovisningskrav

Bokföringsnämnden ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier.

3

Uppdrag

Förberedelser

Bokföringsnämnden ska vidta förberedelser för uppgiften att ansvara för taxonomier för års- och koncernredovisningar samt teknisk support avseende dessa. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finans- departementet) senast den 31 mars 2021.

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden13 782
ap.1Bokföringsnämnden (ram)13 782

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Bokföringsnämnden

Anslaget får användas för Bokföringsnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.14133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Maria Åhrling
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, L1
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, N MK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret