Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 12

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statistiska centralbyrån
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statistiska centralbyrån.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet, som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska material och den statistiska kompetens som finns inom myndigheten.

Produktiviteten i den anslagsfinansierade verksamheten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Förståelsen för och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. 

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för allmänheten, företagare och andra berörda.

Myndigheten ska redovisa

– vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till och användbarheten av statistiken samt åtgärder för att öka förståelsen för statistiska resultat och samband,

– vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till statistiskt material för forskningsändamål,

– företags och andra uppgiftspliktiga organisationers kostnader för uppgiftslämnandet,

– produktivitetsutvecklingen,   

– allmänhetens förtroende för myndigheten,  

– kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten, och   

– bidrag från EU.

Vid myndighetens återrapportering av resultat och resultatindikatorer i årsredovisningen ska, i den utsträckning som det är möjligt, upp till tioåriga tidsserier tillämpas. 

Samordning av statistik

Myndighetens samordning av den officiella statistiken ska stärka systemet för denna statistik och därmed bidra till god kvalitet i och ökad användbarhet av den officiella statistiken. Myndighetens samordning av utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska genomföras så att den bidrar till att upprätthålla förtroendet för statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska lämna information till större användare av statistik samt ge dem möjlighet att lämna synpunkter innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Statistiska centralbyrån framgår av bilagan

2. Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska vidare framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober 2021.

3. Arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten

Myndigheten ska till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2021 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2021. Arbetsplanen ska omfatta planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Planen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

4. Uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m.

Myndigheten ska lämna uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken. Uppföljningen av könsuppdelningen av statistiken ska dels omfatta resultaten av uppföljningen, dels bakomliggande orsaker till varför statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av uppföljningen och återrapporteringen till de statistikansvariga myndigheterna beslutas av myndigheten, utifrån dess erfarenheter från tidigare genomförda uppföljningar av statistiken.

5. Mikromaterial

Myndigheten ska leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

6. Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna

Myndigheten ska tillsammans med Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket genomföra de ändringar av publicering, datafilformat och rutiner som krävs för att distributionen av statistiken från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningarna ska kunna ske direkt från myndigheten till Regeringskansliet. Myndigheten ska redovisa de vidtagna åtgärderna till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 september 2021. Samråd ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) om den närmare utformningen av ändringarna.

7. Arbetskostnadsindex

Myndigheten ska till regeringen (Finansdepartementet) senast den 4 februari 2021 redovisa arbetskostnadsindex (RAM).

8. Statistik om det civila samhället

Myndigheten ska ta fram och redovisa statistik om det civila samhället utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer. Samordning och utveckling av berörda statistikdatabaser ska i lämplig utsträckning utföras för att förbättra underlaget för statistiken. Utöver satelliträkenskaper ska statistik som beskriver den ekonomiska relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer, samt statistik som beskriver befolkningens deltagande i det civila samhället, redovisas. Myndigheten ska senast den 30 juni 2021 lämna en första rapport till regeringen (kulturdepartementet). Myndigheten ska vidare senast den 20 december 2021 publicera en rapport med den senaste statistiken om det civila samhället. En skriftlig redovisning av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

9. Kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Myndigheten ska genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regerings- och regeringskanslibesluten om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016—2020 (S2016/04472 respektive FA2016/00907. Uppdraget finansieras med medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition av medel ska ske senast den 1 december 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 23 april 2022.

10. Samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Myndigheten ska, i enlighet med vad som framgår av regeringsuppdraget om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041), samverka med Jämställdhetsmyndigheten i arbetet med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Samverkan ska primärt avse framställning och spridning av könsuppdelad officiell eller annan statlig statistik.

11. Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten ska ta fram och publicera könsuppdelad statistik om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska inför genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars. Myndigheten får för ändamålet rekvirera högst 2 500 000 kronor från anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv. Ej förbrukade medel ska återbetalas senast den 31 mars 2022. 


12. Administrativa uppdrag relaterade till Sveriges avgift till Europeiska unionen

Myndigheten ansvarar, i enlighet med förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget, för Sveriges rapport enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/516 av den 19 mars 2019 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris.

Myndigheten ska senast den 31 mars 2021 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa den senast tillgängliga statistiken över Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) för 2018, 2019 och 2020. Redovisningen ska omfatta BNI inklusive indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM).

Myndigheten ska skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om effekter av eventuella retroaktiva justeringar av Sveriges BNI så snart dessa är kända. Om möjligt ska myndigheten även skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om justeringar av övriga medlemsstaters BNI.

13. Upphörande av uppdrag

Uppdraget till myndigheten om att vidareutveckla statistiksammanställningen avseende personer som uppbär ersättning från olika transfereringssystem och är inskrivna vid Arbetsförmedlingen ska upphöra (Fi 2008/777).

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån585 608
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)585 608

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att finansiera Statistiska centralbyråns förvaltningsutgifter.

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.117 5683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar150 000
Räntekontokredit75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2548 801
2021-02-2548 801
2021-03-2548 801
2021-04-2548 801
2021-05-2548 801
2021-06-2548 801
2021-07-2548 801
2021-08-2548 801
2021-09-2548 801
2021-10-2548 801
2021-11-2548 801
2021-12-2548 797
Summa585 608
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Staten uppdragsgivare-17 9811 000339 000335 0004 000-12 981
Tjänsteexport2 140-1 00083 00083 200-200940
Övriga uppdragsgivare39 734-11 00078 00081 800-3 80024 934
Summa23 893-11 000500 000500 000012 893
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Jonas Iversen
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och EA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsmyndigheten
Konjunkturinstitutet
Arbetsförmedlingen
Myndigheten för delaktighet
Diskrimineringsombudsmannen