Näringsdepartementet


Protokoll
I 7
vid regeringssammanträde
2020-06-25
N2020/01773/BSÄ

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet24 850
ap.1Genomlysning av statligt ägda företag (ram)4 000
ap.2Genomlysning av statligt ägda företag, Socialdepartementet (ram)0
ap.4Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m. (ram)20 850

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Genomlysning av statligt ägda företag

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

ap.2 Genomlysning av statligt ägda företag, Socialdepartementet

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Socialdepartementet.

ap.4 Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m.

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
ap.1400Inget0
ap.20Inget0
ap.42 085Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret