Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2020-06-17
N2020/01711/MK
N2020/01710/SSS (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:24 Omställningsstöd inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslaget 1:24 Omställningsstöd (prop. 2019/20:181 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:353).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:24

Omställningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket39 000 000
ap.1Omställningsstöd (ram)39 000 000

Villkor för anslag 1:24

ap.1 Omställningsstöd

Anslaget får användas för Skatteverkets utbetalningar av omställningsstöd till företag i enlighet med lagen om omställningsstöd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:24 Omställningsstöd
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Charlotta Carlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret