Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2020-06-25
Ku2020/01456/LS (delvis)
Ku2020/01523/MD
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för press, radio och tv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:84).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 8:1 Mediestöd (prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).   

Med ändring av beslut den 17 december 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för press, radio och tv.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tv:s bedömningar enligt 20 § förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv av om Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB har uppfyllt sina uppdrag ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 18 juni 2020.

3

Uppdrag

Prognoser 2020-2023

Myndigheten för press, radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari,
  • 4 maj och
  • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att kartlägga tidningsdistributionen i Sverige.

Ku2019/01302/MDRedovisning till regeringen (Kulturdepartementet) 30 mars 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Mediestöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv962 119
ap.2Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv (ram)962 119

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv

Anslagsposten ska användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) och mediestödsförordningen (2018:2053).

Anslagsposten ska även användas enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:2054) om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

Av dessa medel får 150 000 000 kronor användas efter beslut av regeringen.

8:2

Myndigheten för press, radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv39 122
ap.1Myndigheten för press, radio och tv (ram)39 122

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Myndigheten för press, radio och tv

Anslaget får användas för Myndigheten för press, radio och tv:s förvaltningsutgifter.

Det ackumulerade underskottet t.o.m. 2019 avseende utgivningsbevis får täckas av medel på anslagsposten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
8:1 Mediestöd
ap.222 863Inget0
8:2 Myndigheten för press, radio och tv
ap.11 1733 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
8:1 Mediestöd
ap.270 00025 00025 00020 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beställningsbemyndigandet får endast användas för innovations- och utvecklingsstöd. Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 850
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för press, radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 260
2020-02-253 260
2020-03-253 260
2020-04-253 260
2020-05-253 260
2020-06-253 260
2020-07-253 260
2020-08-253 260
2020-09-253 260
2020-10-253 260
2020-11-253 260
2020-12-253 262
Summa39 122
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för press, radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Myndigheten för press, radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Utgivningsbevis-40500490106
Offentligrättslig verksamhet
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio00505000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Målet är att avgifterna ska täcka 35 % av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio2811000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Sofie Berg Cormier
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/N/MK
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter