Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2020-06-25
I2020/01820/US
I2020/01642/US
I2020/01719/SVS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Luftfartsverket
601 79 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Luftfartsverket
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Luftfartsverkets verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111, prop. 2019/20:99 utg.omr. 22, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340, prop. 2019/20:187 utg.omr. 22, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:366).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Luftfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det framgå i vilken utsträckning myndigheten bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Redovisning av investeringsobjekt

I treårsplanen för perioden 2020–2022 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

Medel till civilt försvar

Luftfartsverket ska redovisa användningen av de medel om 9 miljoner kronor som tillförts myndigheten under anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till under 2018–2020.

3

Uppdrag

Prognoser

Luftfartsverket ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari,

4 maj,

27 juli, och

23 oktober.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Luftfartsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Luftfartsverket ska redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att säkerställa att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2020.

Jämställdhet

Luftfartsverket ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:46 och prop. 1993/94:147).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2020.

Upphandling

Luftfartsverket ska utifrån den nationella upphandlingsstrategin (dnr Fi2016/00833/OU) redovisa hur myndigheten arbetar med strategiska offentliga inköp.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2020.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Planeringsanvisningar för det civila försvaret.

Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen redovisa hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts.

Den 10 december 2015

Ju2015/09669/SSK

I samband med årsredovisningen.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

 

 

Anpassning av verksamhet till trafikutvecklingen för flyget

Luftfartsverket ska redovisa de kostnadsreducerande åtgärder och det förändringsarbete som görs för att verksamheten ska kunna anpassa sig på kort och lång sikt till myndighetens ekonomiska utveckling med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset. I underlaget ska myndighetens analys av utvecklingen av den civila luftfarten under den kommande treårsperioden och dess effekter på myndighetens ekonomiska utveckling och verksamhet redovisas. Nya planeringsanvisningar och prognoser inom ramen för kommande beslut om prestationsplanen för Sverige avseende 2020–2024 ska så långt möjligt beaktas. Luftfartsverket ska vidare redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit och planerar att vidta under perioden för att klara de ekonomiska förutsättningarna och åtgärdernas effekter för verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 11 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:17

Infrastruktur för flygtrafiktjänst (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket158 297
ap.1Infrastruktur för flygtrafiktjänst (ram)158 297

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Infrastruktur för flygtrafiktjänst

Anslaget får användas för kapitalkostnader avseende investeringar samt övriga utgifter, drift och underhåll avseende statliga åtaganden för flygtrafiktjänst.

1:20

Tillskott till Luftfartsverket (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket900 000
ap.1Tillskott till Luftfartsverket (ram)900 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Tillskott till Luftfartsverket

Anslaget får användas till att täcka intäktsbortfall för Luftfartsverket med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst
ap.10Inget0
1:20 Tillskott till Luftfartsverket
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)4 550 000
- varav INVESTERING4 550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Luftfartsverket får ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till
ett sammanlagt belopp om 4 550 000 000 kronor.

Investeringsplan

Luftfartsverket får under 2020 besluta om och genomföra de investeringar som framgår av den investeringsplan som riksdagen godkänt som riktlinje för angivna investeringar (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111), se bilagan.

Övriga finansiella befogenheter

1. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutaväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 000 000 kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. Vid valutasäkring ska Luftfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

3. Luftfartsverket får placera likvida medel på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i affärsbank, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.

4. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till
400 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

5. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på högst 650 000 000 kronor.

6. Luftfartsverket får förvärva aktier eller andelar i eller bilda företag samt sälja aktier eller andelar i eller avveckla företag inom ramen för den egna verksamheten efter godkännande från regeringen.

7. Luftfartsverket får teckna ansvarsförsäkring hos enskilt försäkringsföretag.

5.2

Utbetalningsplan

Till Luftfartsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2513 083
2020-02-2513 083
2020-03-2513 083
2020-04-2513 083
2020-05-2513 083
2020-06-2513 083
2020-07-061 297
2020-07-2513 083
2020-08-2513 083
2020-09-2513 083
2020-10-2513 083
2020-11-2513 083
2020-12-2513 087
Summa158 297
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luftfartsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Infrastruktur för flygtrafiktjänst

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets räntabilitet ska beräknat på resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel uppgå till 4 procent av eget kapital.

Luftfartsverkets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelningen ska uppgå till 15 procent av vinsten beräknat som resultatet efter skattemotsvarighet.

Återrapportering:

Luftfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Den skattemotsvarighet och utdelning som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2020 fastställs av regeringen i samband med fastställande av 2020 års resultat- och balansräkning.

2. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för två abonnemang inom detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

3. Luftfartsverket får överlåta viss lös egendom avseende koppar- och fiberförbindelser i delad kabel till Swedavia AB.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Justitiedepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 14, 2020-06-25

Diarienummerförteckning

I2020/01820/US
I2020/01642/US
I2020/01719/SVS (delvis)
I2020/01771/SVS (delvis)