Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2020-06-17
U2020/03817/SAM (delvis)
U2020/03845/UH
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Lunds universitet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120, prop. 2019/20:99 utg.omr. 16, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Lunds universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

3

Uppdrag

1. Lunds universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Lunds universitet ersätts för högst 1 307 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering
Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Lunds universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

Återrapportering 
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 165 339
ap.1Takbelopp (ram)2 165 339

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 322 628
ap.6Basresurs (ram)2 322 628

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Av anslaget är 3 327 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under
2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019). 

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2019–2022 besluta om medlemsavgift på högst 400 000 kronor per år (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019).

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom livsmedel under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Foods) att under 2019–2025 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019).

Lunds universitet bemyndigas att under 2020 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom klimatområdet under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Climate-KIC) och att under 2020–2025 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 150 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2020).

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Diabetes31 235
Effekter på naturresurser26 774
Epidemiologi11 157
Klimatmodeller9 706
Nanovetenskap och nanoteknik30 120
Neurovetenskap31 235
Politiskt viktiga regioner13 386

Stamceller och regenerativ medicin

32 372

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet7 732
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 467
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)3 195
ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)2 070
ap.40Idébanksmedel (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2020. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.40 Idébanksmedel

Lunds universitet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet468 478
ap.2Lunds universitet (ram)467 400
ap.13Utvecklingsmedel (ram)1 078

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.13 Utvecklingsmedel

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.400Inget0
ap.6203 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)575 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25413 681
2020-02-25413 681
2020-03-25413 681
2020-04-25413 681
2020-05-25413 681
2020-06-25413 681
2020-07-25413 681
2020-08-25413 681
2020-09-25413 681
2020-10-25413 681
2020-11-25413 681
2020-12-25413 686
Summa4 964 177
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.40Idébanksmedel
2:65 ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.2Lunds universitet
2:66 ap.13Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer