Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2020-06-17
U2020/03817/SAM (delvis)
U2020/03843/UH
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120, prop. 2019/20:99 utg.omr. 16, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Universitets- och högskolerådet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

Universitets- och högskolerådet ska redovisa indikatorer för att belysa effektiviteten i arbetet med att biträda universitet och högskolor vid antagning av studenter och i myndighetens arbete med att ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.

Bedömning av utländska utbildningar

Universitets- och högskolerådet ska redovisa antalet inkomna ärenden och utförda bedömningar av utländska utbildningar. Redovisningen ska inkludera antalet ärenden där fullständig dokumentation av utbildningen saknas och antalet utbildningsbeskrivningar som myndigheten har utfärdat i fråga om sådana ärenden. Myndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera ärendehandläggningen och effekterna av dessa åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

Universitets- och högskolerådet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Universitets- och högskolerådet ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Statistik och analys

Universitets- och högskolerådet ska till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa och kommentera följande:

  • Statistik över samtliga sökande i samband med sista ansökningsdag inför höstterminen 2020 respektive vårterminen 2021.
  • Statistik över samtliga sökande och antagna i samband med urval 1 inför höstterminen 2020 respektive vårterminen 2021.
  • En analys i fråga om utfallet av genomförd antagningsomgång, senast den 15 oktober 2020 för höstterminen 2020 och senast den 28 februari 2021 för vårterminen 2021. Analysen ska inkludera sökande och antagna som är skyldiga att betala anmälningsavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Intäkter och utgifter högskoleprovet

Universitets- och högskolerådet ska följa upp och redovisa intäkter och kostnader för högskoleprovet 2019. Av redovisningen ska intäkterna och kostnaderna för myndigheten och varje universitet och högskola framgå. Det ska framgå vilka kostnader som påverkas av antalet anmälda eller antalet skrivande. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2020.

Utveckling av ett nationellt behörighetsprov och en försöksverksamhet

Universitets- och högskolerådet ska utveckla ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomföra en försöksverksamhet med ett sådant prov enligt förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. Myndigheten ska redovisa hur förberedelserna har bedrivits till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade högskoleprovsresultat

Universitets- och högskolerådet ska genomföra en försöksverksamhet där viktade resultat från högskoleprovets två delar används enligt förordningen (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval. I uppdraget ingår att myndigheten ska föreskriva om hur resultatet från de två delarna kan viktas och vilka utbildningar som försöksverksamheten ska omfatta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2023. I redovisningen ska ingå en uppföljning av om syftet med viktade högskoleprovsresultat har uppfyllts och en beskrivning av konsekvenserna av ett eventuellt införande av viktade högskoleprovsresultat.

Kartläggning av lokalt beslutade urvalsgrunder

Universitets- och högskolerådet ska tillsammans med Universitetskanslersämbetet kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning. 

Universitetskanslersämbetet ska enligt beslut den 21 november 2019 om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Universitetskanslersämbetet redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Försöksverksamhet om utvecklad bedömning

Universitets- och högskolerådet ska till och med den 31 december 2020 genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk högskole- och yrkeshögskoleutbildning (U2016/03725/UH, U2016/05632/UH). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Validering av yrkeslärares kunskaper

Universitets- och högskolerådet ska samordna sådan validering av yrkeskunskaper som, i enlighet med förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen, är nödvändig för att bedöma om sökande till yrkeslärarutbildning uppfyller kraven på särskild behörighet för utbildningen. Myndigheten ska bl.a. besluta om och fördela medel till deltagande lärosäten till stöd när det gäller validering av yrkeskunskaper. Myndigheten ska i sitt uppdrag samverka med berörda lärosäten, Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Nationella betygsdatabasen Beda

Universitets- och högskolerådet ska bygga ut den nationella betygsdatabasen Beda med utgångspunkt i förslaget i Statens skolverks redovisning Förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux (U2018/00129/GV). Utbyggnaden ska göras med utgångspunkt i den förstudie om förutsättningarna att utöka Beda som myndigheten gjort (U2018/04836/GV). Myndigheten ska redovisa hur utbyggnaden kan genomföras utifrån de medel som avsatts för genomförandet i budgetpropositionen för 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2020.

Bistå i framtagande av stödmaterial

Universitets- och högskolerådet ska med utgångspunkt i sitt arbete med att bedöma utländsk gymnasial och eftergymnasial utbildning bistå Statens skolverk i arbetet med att ta fram stödmaterial till en kartläggning av nyanlända elever i gymnasieåldern. Uppdraget är baserat på förslag i betänkandet En gymnasieskola för alla (SOU 2016:77). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner

Universitets- och högskolerådet ska genomföra särskilda informationsinsatser för att öka kunskapen om vilka möjligheter till praktik och till arbete som finns inom EU:s institutioner, byråer och organ samt om rekryteringsprocesserna för sådan praktik och sådant arbete. Myndigheten bör arbeta mer strategiskt för att nå ut till högskolestuderande.  För uppdraget disponerar myndigheten under 2020 högst 2 500 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2020 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Information om EU-samarbetet för lärare och skolledare

Universitets- och högskolerådet ska tillhandahålla utbildningar för lärare och skolledare i syfte att stärka EU-perspektivet i undervisningen. Uppdraget ska utföras med utgångspunkt i de aktiviteter som specificeras i den årliga handlingsplan som upprättas i samråd med berörda parter. Deltagarna ska även efter avslutad utbildning bidra till ökad kompetens om EU bland kollegor. Utbildningsinsatser ska även riktas till kommuner som tidigare inte har deltagit i utbildningstillfällen. Myndigheten får även i uppdrag att inför Europadagen anordna en informationsaktivitet för att få skolor att uppmärksamma Europadagen. För uppdraget disponerar myndigheten under 2020 högst 2 500 000 kr från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2020 uppförda anslaget 9:1 Svenska Institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Utbetalning av medel för stipendier

Universitets- och högskolerådet ska fördela medel till statliga universitet och högskolor för ersättning för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Myndigheten ska även utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Myndigheten ska fördela medel till lärosätena läsårsvis. Som planeringsförutsättning ska gälla att lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Myndigheten ska göra det möjligt för de lärosäten som tilldelas stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020. Myndigheten ska  redovisa hur fördelningen av medlen har gjorts och hur medlen har använts. Myndigheten ska vidare redogöra för de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD/DAC kan vara föremål för bistånd. För de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat dessa studenter ska myndigheten även redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med Sidas anvisningar.

Uppdrag att samordna stipendiesamarbete

Universitets- och högskolerådet ska planera inför, implementera och samordna ett stipendieprogram i enlighet med paragraferna V i), V ii), V iii) och V iv) i det Memorandum of Understanding on the Cooperation in Education and Scientific Research (U2016/05048/AI), som
undertecknades den 12 juni 2017 mellan Sveriges minister för högre utbildning och forskning och Kinas utbildningsminister. I uppdraget
ingår även att bidra till planeringen inför de möten som ska äga rum i den dialogmekanism som upprättas i enlighet med paragraf II i ovan nämnda Memorandum of Understanding. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Forum för internationalisering

Universitets- och högskolerådet ska under 2020 vara ordförande i Forum för internationalisering. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Nationell korrespondent för referensram för högre utbildning

Universitets- och högskolerådet ska under 2020 vara nationell korrespondent i nätverket för den övergripande europeiska referensramen för högre utbildning (QF-EHEA). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Genomförande av projekt med medel från Erasmus+

Universitets- och högskolerådet ska för Sveriges räkning genomföra det EU-finansierade projektet Recognition of Prior Learning in Practice  (607050-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA3-BOLOGNA) i enlighet med det avtal som ingåtts till följd av regeringens beslut (U2018/04385/UH [delvis] och U2019/01902/UH).

I uppdraget om genomförandet ingår bl.a. att ta emot EU-medel och återbetala ej använda medel, att skapa och underhålla en webbsida som rör projektet, sprida resultaten av projektet på nätet och på Erasmus+ plattform och att bevaka att projektet genomförs i enlighet med avtalet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) så snart projektet har genomförts. Delrapportering om projektets fortskridande ska under projekttiden ske årligen i myndighetens årsredovisning.

Information om vägar till lärar- och förskolläraryrkena

Universitets- och högskolerådet ska genomföra en informationsinsats som tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena respektive lärar- och förskollärarutbildningarna. Insatsen ska omfatta såväl tillgängliga reguljära som kompletterande utbildningsalternativ. Insatsen ska bygga vidare på tidigare arbete som myndigheten genomfört och myndigheten ska samverka med andra relevanta myndigheter i arbetet. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2020.

Insatser för nationella minoriteter

Universitets- och högskolerådet ska följa upp, analysera och redovisa sina internt och externt riktade insatser, till exempel information till enskilda om utbildning, utifrån minoritetspolitikens mål. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 13 november 2020.

Uppdrag som har beslutats i särskild ordning

Uppdrag om att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Universitets- och högskolerådet har sedan tidigare i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Information om behörighetsgivande utbildning

Myndigheten ska genomföra särskilda informationsinsatser inför antagningen till hösten 2020 och våren 2021 för att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns att delta i behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning vid universitet och högskolor. Det ska ingå information om olika inriktningar för behörighetsgivande utbildning, såsom t.ex. tekniskt basår eller medicinskt basår.  

Information om öppen nätbaserad utbildning

Myndigheten ska genomföra särskilda informationsinsatser för att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns att delta i öppen nätbaserad utbildning som universitet och högskolor tillhandahåller. Informationen bör ges så att den möjliggör för personer att under 2020 ta del av detta utbud.

Information om möjligheten till sen anmälan

Myndigheten ska genomföra särskilda informationsinsatser om möjligheten till sen anmälan, dvs. att det finns utbildningar som är öppna för anmälan trots att sista anmälningsdatum har passerats, inför antagningen till hösten 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet212 273
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)212 273

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet28 219
ap.7Kulturskolekliv (ram)1 032
ap.14Validering av yrkeslärare (ram)12 087
ap.24Behörighetsprov (ram)15 000
ap.25Distansutbildning (ram)100

Villkor för anslag 2:64

ap.7 Kulturskolekliv

Myndigheten disponerar medel för insatser inom kulturskoleklivet. Medel ska användas i enlighet med regeringsuppdrag (U2018/00410/UH).

ap.14 Validering av yrkeslärare

Medlen avser valideringsinsatser i yrkeslärarutbildningen.

ap.24 Behörighetsprov

Medlen avser kostnader för att utveckla ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet.

ap.25 Distansutbildning

Medlen ska användas till att stödja lärosätena med att sprida lärdomar från deras arbete med att genomföra utvecklingsåtgärder för ökad kvalitet och genomströmning i studier på distans till andra lärosäten.

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet417
ap.2Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet (ram)417

Villkor för anslag 2:67

ap.2 Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet

Medlen ska användas för stipendier för studier vid College of Europe. Av anslagsposten får högst 27 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Myndigheten ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2020.

4:1

Internationella program (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet81 589
ap.1Internationella program m.m (ram)81 589

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

  • Bidrag som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål.
  • Utgifter för bidrag inom programmet Atlas i enlighet med förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.
  • Utgifter för bidrag inom Atlas praktik.
  • Utgifter för bidrag till personalmobilitet inom Erasmus+ och KA1 skola.
  • Utgifter för att främja ökat deltagande och högre kvalitet inom programmet Erasmus+.
  • Bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Erasmus+ om underskott uppstår på bidragsmedlen från EU.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.16 0683 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.703 %0
ap.1403 %0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.203 %0
4:1 Internationella program
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.132:64 ap.24100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.13ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program
ap.1168 00067 00036 00065 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2516 856
2020-02-2516 856
2020-03-2516 856
2020-04-2516 856
2020-05-2516 856
2020-06-2518 285
2020-07-2518 285
2020-08-2518 285
2020-09-2518 285
2020-10-2518 285
2020-11-2518 285
2020-12-2518 283
Summa212 273
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet
Högskoleprovet-3 101-10 00023 00033 000-10 000-23 101
Antagning och studieadministration34 453-12 000198 000215 000-17 0005 453
Summa31 352-22 000221 000248 000-27 000-17 648
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Antagning till högskoleutbildning och studieadministration

Myndigheten får ta ut och disponera avgifter för verksamheten utan krav på full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Myndigheten får i ny räkning disponera överskottet från utgången av 2019 i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur överskottet har disponerats.

Högskoleprovet

Myndighetens arbete med högskoleprovet i enlighet med högskoleförordningen (1993:100) finansieras med en del av den avgift som anmälda till högskoleprovet betalar. Avgiftsnivån regleras i högskoleförordningen och myndighetens del av avgiften motsvarar 180 kronor per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och det finns inte något reglerat mål för hur stor del av kostnaderna som ska täckas av avgifterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten. Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret