Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2020-06-25
Fi2020/02868/RS (delvis)
Fi2020/02902/RS
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden för budgetåret 2020 (bet. 2019/20:FiU49, rskr. 2019/20:163, prop. 2019/20:99 utg.omr. 25, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340, prop. 2019/20:181 utg.omr. 25, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:5

Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket28 486 000
ap.1Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden (ram)28 486 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Anslaget får användas för generella statsbidrag till kommuner och regioner. Anslagsposten ska fördelas mellan kommuner och regioner i enlighet med bilagan. Skatteverket ska betala ut 2 486 000 000 kronor i mars 2020 och 26 000 000 000 kronor i juli 2020 i samband med utbetalning som görs av kommunala skattemedel i enlighet med 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Micko
Joanna Hägg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA 3
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Regioner