Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2020-06-25
Ju2020/02336/LP (delvis)
Ju2020/01367/SIM (delvis)
Domstolsverket
Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 1:4 och 1:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 och anslaget 1:5 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 8, bet. 2019/20:SfU4, rskr. 2019/20:126, prop. 2019/20:99 utg.omr. 8, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket961 903
ap.1Domstolsprövning i utlänningsmål (ram)961 903

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget får används för:

  • migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens förvaltningsutgifter för prövning av utlännings- och medborgarskapsmål,
  • utgifter för Högsta förvaltningsdomstolens handläggning av resningsansökningar av utlännings- och medborgarskapsmål samt
  • Domstolsverkets förvaltningsutgifter för de aktuella domstolarnas verksamhet med utlännings- och medborgarskapsmål.

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket249 831
ap.1Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål (ram)249 831

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget för användas för:

  • migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens direkta utgifter för nämndemän, sakkunniga och vittnen i utlännings- och medborgarskapsmål, 
  • utgifter för ersättning till offentligt biträde och tredje man enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen (2005:716),
  • utgifter för ersättning till tolkar enligt 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291),
  • och ersättning till part och parts ställföreträdare enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i mål enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. I ersättningen för tolkar får även kostnader för tolkförmedlings administrativa avgifter ingå.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål
ap.178 1903 %0
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål
ap.17 494Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2565 159
2020-02-2565 159
2020-03-2565 159
2020-04-2565 159
2020-05-2565 159
2020-06-2565 159
2020-07-2595 159
2020-08-2595 159
2020-09-2595 159
2020-10-2595 159
2020-11-2595 159
2020-12-2595 154
Summa961 903
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Domstolsprövning i utlänningsmål
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Anna Wersäll
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Migrationsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret