Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2020-06-04
Ku2020/01359/KO
Statens musikverk
Box 16326
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens musikverk
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101). Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens musikverk.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens musikverk.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Avseende Scenkonstmuseet ska Statens musikverk redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, 
 • åtgärder som ska vidtas för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Jämförelser ska göras med 2019 och kommenteras.

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens musikverk ska redovisa fördelningen av eventuella bidrags-
intäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Jämställdhetsintegrering

Statens musikverk ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens musikverk ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Kultur i hela landet

Statens musikverk ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Avseende Scenkonstmuseet ska Statens musikverk, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens musikverk ska redovisa hur myndigheten/stiftelsen arbetar med att rapportera de uppgifter om besöksutveckling som Myndigheten för kulturanalys behöver. Statens musikverk ska även redovisa vilka behov av information om besöksutveckling som myndigheten/stiftelsen har för att utveckla den egna verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 augusti 2020.
 

Prognoser 2020-2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj och
 • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk119 490
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)119 490

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som kan uppstå till följd av Stiftelsen Svenska Rikskonserters avveckling, såsom pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Av anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.13 5843 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 980
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-257 874
2020-02-257 874
2020-03-257 874
2020-04-2521 874
2020-05-257 874
2020-06-257 874
2020-07-257 874
2020-08-257 874
2020-09-257 874
2020-10-2518 874
2020-11-257 874
2020-12-257 876
Summa119 490
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Övrig försäljning enligt § 4 avgiftsförordningen002 37002 3702 370
Entréer, visningar och programverksamhet002 15002 1502 150
Övrig försäljning enligt § 3 avgiftsförordningen001000100100
Övrigt001000100100
Summa004 72004 7204 720
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-203503500-2
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa-203503500-2
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan- stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
August Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret