Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2020-06-04
Ku2020/00407/KO (delvis)
Ku2020/01360/KO
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens konstråd
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101). Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens konstråd.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens konstråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk, och
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur deras verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Jämställdhetsintegrering

Statens konstråd ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Kultur i hela landet

Statens konstråd ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Gestaltad livsmiljö

Statens konstråd ska redovisa insatser och resultat avseende myndighetens arbete med gestaltad livsmiljö utifrån det nationella arkitektur-, form- och designpolitiska mål som riksdagen har beslutat (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316).

3

Uppdrag

Prognoser 2020-2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari,
  • 4 maj och
  • 23 oktober.

Byggnadsanknuten offentlig konst

Statens konstråd ska samverka med Riksantikvarieämbetet i deras uppdrag att verka för att byggnadsanknuten offentlig konst beaktas vid kulturhistorisk värdering.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut av uppdragetRapporteringstidpunkt
Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöerRegleringsbrev för 20181 oktober 2020
Uppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten byggerKu2018/01350/KO15 september 2020
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi/2018/01701/ESA

1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A/2018/00925/A

1 april 2020, 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd31 753
ap.1Statens konstråd (ram)31 753

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Statens konstråd

Anslaget får användas för Statens konstråds förvaltningsutgifter.

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd42 947
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)42 947

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten får användas för Statens konstråds utgifter för gestaltning av den gemensamma miljön.

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Anslagsposten får belastas med högst 12 400 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.19523 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.11 2883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 646
2020-02-252 646
2020-03-252 646
2020-04-252 646
2020-05-252 646
2020-06-252 646
2020-07-252 646
2020-08-252 646
2020-09-252 646
2020-10-252 646
2020-11-252 646
2020-12-252 647
Summa31 753
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Amanda Lind
August Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Riksarkivet
Riksgäldskontoret