Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-06-17
S2020/05404/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
6 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:99 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 039 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)30 039 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 25 januari 2019 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019 (dnr S2019/00307/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2020 avseende kostnader i november 2019 i enlighet med bilaga.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019 (dnr S2019/00307/FS) utbetala bidrag i februari 2020 avseende kostnader i december 2019 i enlighet med bilaga 2. Enligt överenskommelsen ska staten och regionerna dela på återbäringen som genererats av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingått inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets ärendehandläggning för vissa läkemedel år 2019. Utbetalningen av bidrag har därför i bilaga 2 justerats ner med det belopp som prognostiseras som statens andel av besparingsbeloppet. Bidraget ska utbetalas till regionerna den första vardagen i februari.

Den 11 respektive den 13 december 2019 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2020, regeringsbeslut I:10 från den 11 december 2019 (dnr S2019/05190/FS).

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i mars och april 2020 avseende kostnader i januari och februari 2020 i enlighet med bilaga 3, kolumn Utbetalning mars (kr) respektive Utbetalning april (kr). Bidraget ska utbetalas till regionerna den första vardagen i respektive månad. Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019 (dnr S2019/00307/FS) har bidraget som ska utbetalas i mars minskat i enlighet med bilaga 3, kolumn Justering mars vinst- /förlustdelning hep C (kr). 

Regeringen beslutar att avsätta 8 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått (dnr S2019/05190/FS) angående statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis och under följande villkor. Medlen ska användas under 2020 för ersättning till E-hälsomyndigheten för kostnader för drift och utveckling av befintliga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel (SOL-tjänsterna). Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det ärendenummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga 4.

I enlighet med överenskommelsen för 2020 (dnr S2019/05190/FS) ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till regionerna den första vardagen i varje månad med början i maj i enlighet med bilaga 5. I enlighet med 2019 års överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (dnr S2019/00307/FS) har utbetalningen i maj slutjusterats för statens andel av återbäringen av 2019 års sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingått inom ramen för TLV:s ärendehandläggning.

Regeringen beslutar att avsätta 170 500 euro för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått (dnr S2019/05190/FS) angående statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis och under följande villkor. Medlen ska användas under 2020 för ersättning till International Horizon Scanning Initiative (IHSI). Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Senast den 31 mars 2021 ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till det ärendenummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2742 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Ylva Kalin
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Samtliga regioner och Gotlands kommun
Sveriges Kommuner och Regioner