Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2020-06-17
Ku2020/01316/LS
Ku2020/01462/KL
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens historiska museer
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101). Riksdagen har beslutat om ändring av anslag 8:1 (prop. 2019/20:166 utg.omr. 17, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:279).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande anslag ska gälla för Statens historiska museer. Vidare ändras anslagsvillkor. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens historiska museer.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra, varav kostnadshyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna Försäljning av varor och Arkeologisk uppdragsverksamhet fortskrider.

Kultur i hela landet

Statens historiska museer ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens historiska museer ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

3

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens historiska museer ska redovisa hur myndigheten arbetar med att rapportera de uppgifter om besöksutveckling som Myndigheten för kulturanalys behöver. Statens historiska museer ska även redovisa vilka behov av information om besöksutveckling som myndigheten har för att utveckla den egna verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 augusti 2020.

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj och
 • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer170 533
ap.1Statens historiska museer (ram)170 533
Disponeras av regeringen5 000
ap.5Regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Statens historiska museer

Anslagsposten får användas för Statens historiska museers förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får användas för utgifter vid avvecklingen av myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

ap.5 Regeringens disposition

Anslagsposten får användas för uppdragsarkeologisk verksamhet. Medel får användas först efter ett särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.15 1333 %0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)94 530
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2514 211
2020-02-2514 211
2020-03-2514 211
2020-04-2514 211
2020-05-2514 211
2020-06-2514 211
2020-07-2514 211
2020-08-2514 211
2020-09-2514 211
2020-10-2514 211
2020-11-2514 211
2020-12-2514 212
Summa170 533
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-7 0241984 1503 900250-6 576
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Tjänsteexport381-3810000
Arkeologisk uppdragsverksamhet-52 525-40121 087120 978109-52 456
Summa-59 168-223125 237124 878359-59 032
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar006 20006 2006 200
Övrigt009 00009 0009 000
Summa0015 200015 20015 200
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Amy Schöning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Riksförbundet Sveriges museer
Statens tjänstepensionsverk