Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2020-06-25
Fi2020/02868/RS (delvis)
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 5045
650 05 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Fastighetsmäklarinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96, prop. 2019/20:99 utg.omr. 18, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för Fastighetsmäklarinspektionen. Ändringen innebär en ökning av disponerade anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Fastighetsmäklarinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader. Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsynsverksamheten

Myndigheten ska redovisa hur den under 2020 har arbetat med att stärka och effektivisera tillsynsverksamheten.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen27 565
ap.1Fastighetsmäklarinspektionen (ram)27 565

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Fastighetsmäklarinspektionen

Avser finansiering av förberedelser inför tilkommande uppgifter fr.o.m 2021.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
ap.1766Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 130
2020-02-252 130
2020-03-252 130
2020-04-252 130
2020-05-252 130
2020-06-252 130
2020-07-252 130
2020-08-252 130
2020-09-252 630
2020-10-252 630
2020-11-252 630
2020-12-252 635
Summa27 565
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Fastighetsmäklarinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Ansökningsavgifter
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare2553-5 270-5882 4122 774-362-6 220
Årliga avgifter
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler255319 531-18523 00922 79121819 564
Belopp angivna i tkr

Villkor

Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Avgifterna tas ut enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2011:668).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. 

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras60
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Micko
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L1 och L2
Finansdepartementet/BA1, BB, ESA, SPN och VS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret