Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2020-06-11
N2020/01625/MK
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Tillväxtanalys ska redovisa resultaten av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som har vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Innovationskraft på svenska finansmarknaden

Tillväxtanalys ska analysera innovationskraften på den svenska finansmarknaden, jämföra hur innovationskraften står sig gentemot andra ledande länder, tydliggöra potentiella hinder på den svenska marknaden och slutligen ge rekommendationer för att förbättra innovationskraften på den svenska finansmarknaden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2020.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020−2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

−  10 februari,

−  4 maj,

−  27 juli, och

−  23 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Tillväxtanalys pågående uppdrag.

3. Utreda metod för att följa utvecklingen av företagspopulationen inom life-science

Tillväxtanalys ska utreda och föreslå en metod för att följa utvecklingen av företagspopulationen inom life-science-sektorn. Tillämpningen av den föreslagna metoden ska ge en uppskattning av företagspopulationen som är internationellt jämförbar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser62 567
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)62 567

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.11 8773 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 214
2020-02-255 214
2020-03-255 214
2020-04-255 214
2020-05-255 214
2020-06-255 214
2020-07-255 214
2020-08-255 214
2020-09-255 214
2020-10-255 214
2020-11-255 214
2020-12-255 213
Summa62 567
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA och OFA
Miljödepartementet, KL och NM
Utbildningsdepartementet, F och UH
Arbetsmarknadsdepartementet, AA och JÄM
Infrastrukturdepartementet, E
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Boverket
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Exportkreditnämnden
Tillväxtverket
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
länsstyrelserna
Gotlands kommun
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköping
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Uppsala
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Region Örebro
Region Östergötland
Almi Företagspartner AB
Entreprenörskapsforum
Nordregio
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden
V.S. VisitSweden AB