Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2020-06-17
S2020/05404/RS (delvis)
Statens institutionsstyrelse
Box 30224
104 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:99 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Statens institutionsstyrelse (SiS) huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kapacitet och kvalitet

Statens institutionsstyrelse ska redovisa det fortsätta arbetet med att bygga ut kapaciteten och kvaliteten i verksamheten och bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar platstillgång vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen.

Kompetensförsörjning

Statens institutionsstyrelse ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att personal med adekvat kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som ingår i myndighetens uppdrag i fråga om vård och behandling.

Arbetsmiljö och säkerhet

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur myndigheten följer upp inrapporterade incidenter i syfte för att säkerställa en trygg miljö för såväl klienter som personal oavsett kön. Statens institutionsstyrelse ska också redovisa hur myndigheten säkerställer att incidentrapporteringen sker på ett likvärdigt och rättvisande sätt inom de olika verksamheterna och över hela landet.

Transporter

Statens institutionsstyrelse ska redovisa på vilket sätt myndigheten har säkerställt att den har förmåga att utföra transporter av myndighetens klienter i de fall det saknas lagliga förutsättningar att begära handräckning av Kriminalvården och Polismyndigheten.

Sjukfrånvaro

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska det även framgå vilken effekt på sjuktalen de vidtagna åtgärderna haft.

Jämställdhetsintegrering

Statens institutionsstyrelse ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedan angivna prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes: 

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

Pågående uppdrag

Uppdrag

RegeringsbeslutAvrapportering

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Till Statskontoret 2020-04-01

samt 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Till Statskontoret 2020-04-01

samt 2021-01-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse1 407 143
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)949 143
ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram)216 000
ap.3Subvention av LVU-placeringar m.m. (ram)242 000

Villkor för anslag 4:6

ap.1 Statens institutionsstyrelse

ap.3 Subvention av LVU-placeringar m.m.

Medlen ska, under perioden 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020, användas för att subventionera den vårdavgift som kommunerna erlägger för vistelser vid SiS institutioner enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) m.m. och socialtjänstlagen (2001:453) (SOL). Subventioneringen motsvarar en minskning med     28 procent av vårdavgifterna som gäller fram till och med den 30 juni 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.128 53459 0000
ap.26 1806 0000
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)160 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)218 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2596 429
2020-02-2596 429
2020-03-2596 429
2020-04-2596 429
2020-05-2596 429
2020-06-2597 572
2020-07-17242 000
2020-07-2597 572
2020-08-2597 572
2020-09-2597 572
2020-10-2597 572
2020-11-2597 572
2020-12-2597 566
Summa1 407 143
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård
4:6 ap.3Subvention av LVU-placeringar m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ungdomsvård-35 910-6 6641 634 3751 578 90255 47312 899
Missbruksvård-7 614-28 336592 611593 111-500-36 450
Summa-43 524-35 0002 226 9862 172 01354 973-23 551
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 67 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet från och med den 1 juli 2020.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret