Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2020-06-04
Ku2020/01316/LS (delvis)
Ku2020/01362/KL
Statens maritima och transporthistoriska museer
Stumholmen
371 32 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens maritima och transporthistoriska museer
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101). Riksdagen har beslutat om ändring av anslag 8:1 (prop. 2019/20:166 utg.omr. 17, bet. 2019/20.FiUxx, rskr. 2019/20:xxx).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla som anslagsnivå för Statens maritima och transporthistoriska museer. Vidare ändras anslagsvillkor. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens maritima och transporthistoriska museer.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Kultur i hela landet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Lokalkostnader

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens maritima och transporthistoriska museer ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.

3

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa hur myndigheten arbetar med att rapportera de uppgifter om besöksutveckling som Myndigheten för kulturanalys behöver. Statens maritima och transporthistoriska museer ska även redovisa vilka behov av information om besöksutveckling som myndigheten har för att utveckla den egna verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 augusti 2020.

Historiska transportmedel

Statens maritima och transporthistoriska museer ska bistå Riksantikvarieämbetet i myndighetens arbete för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel.

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj och
 • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima och transporthistoriska museer308 947
ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer (ram)308 947

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima och transporthistoriska museer

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Statens maritima och transporthistoriska museer.

Anslagsposten får användas för Vasamuseets verksamhetskostnader. Samtliga medel som regeringen beslutat om att tillföra Statens maritima och transporthistoriska museer genom beslut om ändring av regleringsbrev den 4 juni 2020 ska användas för detta ändamål.

Av anslagsposten ska minst 7 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima och transporthistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.65 7133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)190 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima och transporthistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-0248 612
2020-04-0148 612
2020-06-2516 357
2020-07-0148 612
2020-07-2516 357
2020-08-2516 357
2020-09-2516 357
2020-10-0148 611
2020-10-2516 357
2020-11-2516 357
2020-12-2516 358
Summa308 947
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima och transporthistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor9 116-36626 29531 437-5 1423 608
Undersökningar, utredningar och andra tjänster-4881122 1502 13812-364
Vasamuseet-3321 493183 209183 628-419742
Summa8 2961 239211 654217 203-5 5493 986
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar005 54005 5405 540
Övrigt002 59002 5902 590
Summa008 13008 1308 130
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnads-
täckning får användas av Statens maritima och transporthistoriska museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg samt för utveckling av museiverksamhet inom myndigheten.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Amy Schöning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Försvarsmakten
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Riksförbundet Sveriges museer