Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2020-06-04
S2020/05018/RS (delvis)
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 35
931 21 Skellefteå
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:167 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

 

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

Ursprungssökning internationella adoptioner

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om individuellt stöd till adopterade i samband med ursprungssökning under 2020-2021. Uppdraget ska delredovisas den 31 januari 2021, och slutredovisas den 31 januari 2022 till regeringen (Socialdepartementet). Redovisningen ska omfatta en jämställdhetsanalys av stödet. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får för uppdragets genomförande under 2020 använda 2 000 000 kronor. Uppdraget ska belasta anslaget 4:7 Bidrag till socialt arbete m.m. anslagspost 5 Utvecklingsmedel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering

Utveckla indikatorer för målsättningar inom områdena familjerätt, familjerådgivning, internationella adoptioner och föräldraskapsstöd.

Regleringsbrev 2017Till Socialdepartemetet
2020-06-01.
Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.Regeringsbeslut S2018/04675/SFT

Till Socialdepartementet
2020-04-01 och 2022-04-01.

Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden.

Regeringsbeslut S2018/04676/FST

Till Socialdepartementet
2021-03-31.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020.

Regeringsbeslut A2018/00925/ATill Statskontoret
2020-04-01 samt
2021-01-15.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020.

Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret
2020-04-01 samt
2021-01-15.

 

Adoptionsspecifikt samtalsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade. Stödet är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården och uppdraget sträcker sig till och med 2021. Stödet ska delvis kunna ges utanför ordinarie kontorstid. Strukturen för stödet ska organiseras för att uppnå en så bra kvalitet och en så stor tillgänglighet som möjligt oberoende på var i landet den enskilde befinner sig. Myndigheten ska aktivt sprida information riktat till målgruppen om att stödet finns tillgänglig. Genomförandet av uppdraget ska ske i samråd med Socialstyrelsen.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 maj 2021 och slutredovisas den 31 januari 2022 till regeringen (Socialdepartementet). Redovisningarna ska innehålla en redogörelse som visar de vanligaste orsakerna till stödbehovet, typ av stöd och antal enskilda individer som använt sig av tjänsten. Redovisningen ska i dessa olika kategorier vara köns- samt åldersindelad.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får för uppdragets genomförande under 2020 använda 1 500 000 kronor. Uppdraget ska belasta anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Fördelning och utbetalning av statsbidrag till följd av Covid-19

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska ansvara för fördelning och utbetalning av statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas. Syftet med bidraget är att säkerställa att barn som redan har matchats med adoptivföräldrar kan förenas med sin nya familj. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska dela ut upp till 3 500 000 kronor till auktoriserade sammanslutningar i behov av att täcka kostnader för att kunna fullfölja påbörjade adoptionsprocesser enligt ovan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021 till regeringen (Socialdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd31 098
ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (ram)27 598
ap.2Tillfälligt stöd till auktoriserade adoptionssammanslutningar (ram)3 500

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Av myndighetens förvaltningsanslag får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag i enlighet med förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

ap.2 Tillfälligt stöd till auktoriserade adoptionssammanslutningar

Medlen får användas för att att fördelas till auktoriserade sammanslutningar i behov av att täcka kostnader för att kunna fullfölja påbörjade adoptionsprocesser enligt uppdrag x i detta regleringsbrev. Stödet kan fördelas under 2020. Ett villkor för utgivandet är att sammanslutningarna återbetalar medel som inte förbrukats i enlighet med bidragets syfte. Återbetalningen ska ske till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd senast den 31 januari 2021. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
ap.18273 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 300
2020-02-252 300
2020-03-252 300
2020-04-252 300
2020-05-252 300
2020-06-252 300
2020-07-252 300
2020-08-252 300
2020-09-252 300
2020-10-252 300
2020-11-252 300
2020-12-252 298
Summa27 598
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningspolitik
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Barnombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret