Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2020-05-28
Fi2020/02497/RS (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Skatteverket
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om Skatteverkets anslag (prop. 2019/20:1 utg.omr. 3, bet. 2019/20:SkU1, rskr. 2019/20:89, prop. 2019/20:132 utg.omr. 3, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199, prop. 2019/20:166 utg.omr. 3, bet. FiU59, rskr. 2019/20:276).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Skatteverket.

VERKSAMHET

Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och uppfatta kontrollverksam- heten som ändamålsenlig och rättssäker. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten
(prop. 2019/20:1 utg.omr. 3).

Skatteverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat av förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Skatte- verket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Covid-19 åtgärder

Folkbokföringsfelet

Uppgifterna i folkbokföringen ska hålla en hög kvalitet och folkbok- föringsfelet ska vara så litet som möjligt. Skatteverket ska bedöma folk- bokföringsfelets storlek och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska särskilt beskriva hur fel förebyggs och vilka åtgärder som vidtagits för att stärka möjlig- heterna att utifrån riskbedömningar prioritera arbetet med att minska felen.

Kontrollverksamhetens inriktning

Skatteverket ska redovisa hur resurserna i huvudsak har prioriterats till olika områden där kontrollerna kan uppnå bästa möjliga effekt och områden där risk för fel och fusk är hög. Skatteverket ska också redovisa och analysera kontrollverksamhetens resultat avseende t.ex. förändrade skattebeslut och regelefterlevnad.

Förstärkt arbete med att motverka skattebrott och skattefusk

Skatteverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatte- undandraganden samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Skatteverket redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla sam- verkan med Ekobrottsmyndigheten på detta område. I anslutning till detta ska Skatteverket även redovisa genomförda åtgärder för att mot- verka penningtvätt.

Jämställdhetsintegrering

Skatteverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhets- integrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Verksamhetsutveckling

Skatteverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras uti- från förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina upp- gifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redo- visa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Skatteverket ska även redo- visa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksam- hetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Informationssäkerhet

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att hantera identifierade brister i informationssäkerheten och säkerhetsskyddet. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft eller förväntas få.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Skatteverkets analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

Covid-19 åtgärder

Skatteverket ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med regeringens olika stödåtgärder avseende covid-19-pandemin. Skatteverket ska som en del i detta redovisa hur de medel som skjutits till i prop. 2019/20:132 och prop. 2019/20:166 har använts och hur stor del som förbrukats. 

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron.

3

Uppdrag

Utvärdering av skatt på avfallsförbränning

Regeringen har i propositionen Skatt på avfallsförbränning (prop. 2019/20:32) föreslagit en skatt på förbränning av avfall. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2020. Av propositionen framgår att en utvärdering av skattens effekter bör göras i ett tidigt skede efter att skatten har trätt i kraft. Enligt propositionen ska utvärderingen ta hän- syn till EU-lagstiftning på området och även beakta fjärrvärmens kon- kurrenskraft och en pålitlig el- och värmeförsörjning. Skattens effekter på materialåtervinning bör analyseras och hur eventuella negativa effekter för materialåtervinningsindustrin kan undvikas. Utvärderingen bör även omfatta skattens effekter på utsläppen av växthusgaser, effekter för avfallsflöden, effekter för import och export av avfall samt effekter på omställningen till en cirkulär ekonomi och dess effekter för att nå klimatmålen. Vidare ska utvärderingen omfatta hur investeringar i pro- duktionskapacitet i avfallsförbränningssektorn påverkas, fjärrvärmens och företagens konkurrensförutsättningar samt påverkan på el- och värmeförsörjningen, särskilt effektsituationen. En utvärdering behöver också analysera konsekvenser för fjärrvärmekunderna.

Skatteverket ska utvärdera effekterna av skatten på avfallsförbränning i enlighet med vad som anges i propositionen. Vid genomförandet av uppdraget ska Skatteverket inhämta underlag från Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt vid behov inhämta synpunkter från berörda myndigheter och aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Avgiftshjälp till trossamfund

Skatteverket ska se över och vid behov redovisa en ny beräkning av Skatteverkets administrativa kostnader för avgiftshjälpen till andra trossamfund än Svenska kyrkan. Översynen ska göras i enlighet med vad som anges i SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mång- religiöst Sverige (s. 236). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2020.

Myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Skatteverket ska enligt överenskommelse med Myndigheten för digital förvaltning sköta it-driften av den myndighetsgemensamma infra- strukturen för säkra elektroniska försändelser (Mina meddelanden), dock längst t.o.m. den 31 december 2022. Skatteverket ska även bistå Myndigheten för digital förvaltning i analys och bedömning om fortsatt hantering av infrastrukturen och får utföra sådan utveckling av den gemensamma infrastrukturen som myndigheterna kommer överens om. 

Civilt försvar

Skatteverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:
– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
– Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för sam- verkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vid- tagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgäng- liga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

10 februari
4 maj
27 juli
23 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Skatteverket framgår av bilaga 1.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket8 019 955
ap.1Skatteverket (ram)8 019 955

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatteverkets förvaltningsutgifter.
  2. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens och Forskar- skattenämndens verksamheter samt för Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  3. Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemannaför- farande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas. 
  4. Anslagsposten får användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och sär- skild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxerings- värden m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1237 7483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)960 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)629 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25660 413
2020-02-25660 413
2020-03-25660 413
2020-04-25663 080
2020-05-25663 080
2020-06-25673 223
2020-07-25673 223
2020-08-25673 223
2020-09-25673 223
2020-10-25673 223
2020-11-25673 223
2020-12-25673 218
Summa8 019 955
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna30 622-19 873399 283410 369-11 086-337
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet4 784-3 10162 38864 146-1 758-75
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00215 000215 00000
SPAR33 5522 00041 00048 000-7 00028 552
Summa68 958-20 974717 671737 515-19 84428 140
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0065 00065 00000
Namnärenden3 166-1 90017 00017 00001 266
Summa3 166-1 90082 00082 00001 266
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110040040000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511007 0007 00000
Ansökningsavgifter avseende europeiskt arvsintyg25110055055000
Summa007 9507 95000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Skatteverket får använda statens centralkonto i Riksbanken för:

– stöd enligt förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb, stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktions- anställningar och stöd enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställ- ningsstöd under tiden tills medel för stöden lämnats från Arbets- förmedlingen,
– stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd under tiden tills medel för stödet lämnats från Trafikverket, och
– stöd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön under tiden tills medel för stödet lämnats från Försäkringskassan.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, SSK och Å
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet OFA/ESA och SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet, A och JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Trafikverket
Valmyndigheten