Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2020-06-25
Ju2020/02336/LP (delvis)
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Datainspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 1 Rikets styrelse 20 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:82, prop. 2019/20:99 utg.omr. 1, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Datainspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Datainspektionen ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemetet Hermes senast den

10 februari,

4 maj,

27 juli och

23 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:3

Datainspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Datainspektionen120 374
ap.1Datainspektionen (ram)120 374

Villkor för anslag 6:3

ap.1 Datainspektionen

Anslagsposten får användas för Datainspektionens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
6:3 Datainspektionen
ap.13 3113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Datainspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-259 198
2020-02-259 198
2020-03-259 198
2020-04-259 198
2020-05-259 198
2020-06-259 198
2020-07-2510 865
2020-08-2510 865
2020-09-2510 865
2020-10-2510 865
2020-11-2510 865
2020-12-2510 861
Summa120 374
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Datainspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:3 ap.1Datainspektionen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Carolina Wahlström Hofgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Riksgäldskontoret