Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2020-05-28
Fi2020/02514/ESA
Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
851 90 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens tjänstepensionsverk
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens tjänstepensionsverk.

VERKSAMHET

Myndigheten ska bedriva en säker, effektiv och kundfokuserad pensionsadministration. Myndigheten ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringen av det ekonomiska resultatet enligt uppgifterna i myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m. och Pensionsverksamhet på uppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot den av regeringen beräknade budgeten analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Myndigheten ska återrapportera effektiviteten i hanteringen av statliga avtalsförsäkringar och göra jämförelser över tid.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter och anställda samt pensionärer ska förbättras.

Myndigheten ska särskilt redovisa

– hur myndigheterna samt de anställda och pensionärerna bedömer den service och information som myndigheten ger, och

– utvecklingen av kvaliteten i handläggningen av tjänstematriklar, hittills intjänade pensionsrätter, förmånsbeslut och förmånsutbetalningar, samt hur myndigheten arbetar för att förbättra kvaliteten och säkerställa en korrekt och effektiv handläggning.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av det ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten som gällt under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

3

Uppdrag

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2020–2023 vid fyra prognostillfällen. Av prognoserna ska framgå belastningen avseende

– statlig tjänstepensionering,
– premiebefrielse,
– särskild löneskatt på pensionskostnader,
– statlig grupplivförsäkring,
– särskild premieskatt på grupplivförsäkring, och
– statlig personskadeförsäkring.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

Myndigheten ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter för 2020–2023 till regeringen (Finansdepartementet).

Myndigheten ska senast den 10 juni 2020 redovisa tioåriga prognoser för anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. respektive inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter till regeringen (Finansdepartementet).

Myndigheten ska senast den 11 december 2020 redovisa känslighetsberäkningar av makroekonomiska förändringar för 2021–2024 avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Beräkningarna ska utgå från de makroekonomiska variabler som legat till grund för den närmast föregående prognosen. I beräkningarna ska variablerna ändras så att löneantagandet för 2021 ökas med 1 procentenhet, medan prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet ökas med 100 kronor för vart och ett av åren. De beräknade effekterna på inkomsttiteln för respektive variabel ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor.

Myndigheten utarbetade 2017 en modell för femtioåriga prognoser för anslag, inkomsttitel och statens tjänstepensionsskuld (Fi2017/04167/ESA). Med utgångspunkt i modellen ska myndigheten under 2020 påbörja utvecklingen av ett systemstöd för att kunna redovisa prognoser av detta slag. Systemstödet ska göra det möjligt att analysera och kvantifiera förändringar i förhållande till tidigare prognoser utifrån olika förklaringsfaktorer samt att simulera olika scenarier.

Pågående uppdrag

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande (Fi2018/01701/ESA) och personer med funktionsnedsättning för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens tjänstepensionsverk13 895 000
ap.7Statliga tjänstepensioner m.m. (ram)13 895 000

Villkor för anslag 1:5

ap.7 Statliga tjänstepensioner m.m.

Anslagsposten ska användas för utbetalning av förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

Vidare ska anslagsposten användas för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

Anslagsposten ska även användas för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare vid premiebefrielse, dvs. när en arbetsgivare enligt de försäkringstekniska riktlinjer som myndigheten har beslutat om är befriad från att betala premier för en arbetstagare. Premiebefrielse gäller när arbetstagare ska tillgodoräknas premier enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser vid

– vissa ledigheter,
– vissa uttag av pensionsförmåner,
– avgång från anställning på vissa sätt före 65 års ålder,
– rättelse av premie när arbetsgivare upphört och ansvaret inte övergått till annan, samt
– parallella anställningar för del av premie som återstår att finansiera när arbetsgivare fullgjort betalning som åligger denne.

Anslagsposten ska även användas för utbetalning av räntor avseende de ovan angivna förmånerna.

Anslagsposten ska också användas för betalning av löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader, eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

Vidare ska anslagsposten användas för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m. samt för betalning av löneavgifter enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Anslagsposten ska också användas för utgifter avseende de försäkringar som tecknats för utfästelser för tjänstepensioner m.m. till f.d. anställda vid affärsverket Statens järnvägar.

Under denna anslagspost redovisas även myndighetens intäkter från avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.7694 750Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)109 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav ÖVRIGT100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Myndighetens övriga kredit tillgodoser dess behov av likviditet i samband med pensionshanteringen, dvs. för premiebestämda pensioner och pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning. 

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.8 681-1 500198 300205 481-7 1810
Pensionsverksamhet på uppdrag12 5868 30091 00087 0004 00024 886
Summa21 2676 800289 300292 481-3 18124 886
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgiften till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter52110016 061 00016 061 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering,

002 särskild löneskatt på pensionskostnader,

003 statlig grupplivförsäkring,

004 premieskatt, grupplivförsäkring,

005 statlig personskadeförsäkring,

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003, och

007 administrationskostnader avseende undertitel 005.

Myndigheten redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

Myndigheten får dels från undertiteln 006 disponera högst 193 200 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av myndigheten, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 198 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen

På regeringens vägnar
Lena Micko
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansutskottet
Arbetsgivarverket
Försäkringskassan
Statskontoret
Riksgäldskontoret