Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
l:13

2020-06-25
Ju2020/00572/Å (delvis)
Ju2020/02336/LP (delvis)
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Justitiekanslern
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 1 Rikets styre och utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:82, prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103, prop. 2019/20:99 utg.omr. 4, bet. 2019/20:FiU:21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Justitiekanslern ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstånde prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoser lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

10 februari,

4 maj,

27 juli och

23 oktober.

Pågående uppdrag

Möten inom de internationella oljeskadefonderna

Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning. 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020, och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern52 550
ap.1Justitiekanslern (ram)52 550

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Justitiekanslern

Anslagsposten får användas för Justitiekanslerns förvaltningsavgifter.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern112 987
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)112 987

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Polismyndigheten, Tullverket och Kronofogdemyndigheten för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Från anslaget ska följande utgifter finansieras vilka ska redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rättegång.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
6:2 Justitiekanslern
ap.11 5763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.11 199Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Justitiekanslern undantas för kravet i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska myndigheten dock översiktligt ange hur verksamheten har bedrivits.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Maja Rhodin Edlund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Ekonomistyrningsverket
Polismyndigheten
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret