Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2020-06-25
Ju2020/02482/Å
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Åklagarmyndigheten bidra till en sådan utveckling. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Samarbetet med Polismyndigheten i brottsutredningsverksamheten

Åklagarmyndigheten ska beskriva myndighetens samarbete med Polismyndigheten i brottsutredningsverksamheten och redovisa eventuella förbättringsmöjligheter. Särskild uppmärksamhet ska läggas på samarbetet i utredningar om dels sprängningar, dels mord och mordförsök som har skett med skjutvapen.

Förstärkt arbete gällande brott med hedersmotiv

Åklagarmyndigheten ska redovisa vilket fortsatt utvecklingsarbete som bedrivs för att öka förutsättningarna för uppklaring av brott med hedersmotiv, inklusive könsstympning och äktenskapstvång, och höja kompetensen i organisationen avseende dessa brott. Av redovisningen ska även framgå hur Åklagarmyndigheten samverkar med Polismyndigheten samt Länsstyrelsen i Östergötlands län som har det nationella uppdraget att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Minskad isolering i häkte

Åklagarmyndigheten ska redovisa det arbetet som myndigheten har genomfört i samarbete med Kriminalvården i syfte att bidra till minskad isolering i häkte.

Terrorism

Åklagarmyndigheten ska redovisa antal misstänkta personer som lagförts och antal beslut i åtalsfrågan rörande terroristbrottslighet samt beskriva eventuella svårigheter och utmaningar vad gäller att utreda och lagföra terroristbrottslighet.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska redovisa statistik över utrednings- och lagföringsverksamheten samt omfattningen av åtgärder för tillgångssäkring och förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Jämställdhetsintegrering

Åklagarmyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Internationell civil krishantering och fredsfrämjande

Åklagarmyndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020.

Finansiering, villkor och redovisning för Åklagarmyndighetens bidrag till internationell civil krishantering och fredsfrämjande specificeras i regleringsbrev för internationell civil krishantering under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Åklagarmyndigheten ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Åklagarmyndigheten senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Digitalt bemötande av brottsutsatta

Åklagarmyndigheten ska utreda hur Aktörsportalen kan användas i kombination med Mina meddelanden för att kunna kommunicera relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2021.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Berörda myndigheter ska gemensamt redovisa arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020 (Ju2018/05278/LP[delvis]).

Gemensam redovisning från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten gällande utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 31 mars 2020 (Ju2019/01126/Å).

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring. Uppdraget ska slutredovisas senast den 19 oktober 2020 (Ju2018/03037/KRIM).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Anslutning till e-Evidencesystemet

Åklagarmyndigheten ska genomföra en svensk anslutning till det europeiska elektroniska systemet för åklagares hantering av förfrågningar och svar om digital bevisning (e-Evidence). Anslutningen ska vara genomförd senast den 1 januari 2021. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2020 (Ju2019/01673/Å).

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021 (Ju2019/02369/Å). Inom ramen för uppdraget ska Åklagarmyndigheten vid behov ta stöd av Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter. Åklagarmyndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor för 2020 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Redovisningen ska referera till det diarienummer som detta beslut har.

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022 och byggas ut till hela polisregion Stockholm från januari 2020 (Ju2019/03624/DOM). Berörda myndigheter har också i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten till en eller flera andra polisregioner eller delar av polisregioner från januari 2021 (Ju2019/01670/DOM). Dessutom ska en särskild försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år genomföras till och med den 31 december 2020 (Ju2019/00513/DOM). Uppdragen ska redovisas enligt vad som framgår av respektive beslut.

Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Åklagarmyndigheten har tillsammans med Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i uppdrag att redovisa bedömningar över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlagen (Ju2019/01057/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 698 586
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 698 586

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Åklagarmyndigheten

Anslagsposten får användas för Åklagarmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.150 9573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)82 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25141 549
2020-02-25141 549
2020-03-25141 549
2020-04-25141 549
2020-05-25141 549
2020-06-25141 549
2020-07-25141 549
2020-08-25141 549
2020-09-25141 549
2020-10-25141 549
2020-11-25141 549
2020-12-25141 547
Summa1 698 586
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maja Rhodin Edlund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Kriminalvården
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Polismyndigheten
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket
Riksgäldskontoret