Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2020-06-25
UD2020/08905/RS (delvis)
UD2020/09387/FH
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:123 , prop. 2019/20:99 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Exportkreditnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda garantier.

Exportkreditnämnden ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med relevanta myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, inklusive genom systemexport, tas till vara. Här avses särskilt Almi Företagspartner AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB och Tillväxtverket.  

Exportkreditnämnden ska fortsätta satsningen på att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. Exportkreditnämnden ska som en del i detta ha en regional närvaro och inom ramen för denna delta i regionala exportcentra.

Återrapportering

Utöver att redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår i myndighetens instruktion, ska Exportkreditnämnden redovisa följande:

  • totalt antal av garanterade affärer och garantivolym som ingås under 2020, fördelat efter marknad och bransch;
  • antalet nya kunder bland små och medelstora företag vid utgången av 2020;
  • samarbete med andra aktörer som bedriver exportfrämjande verksamhet inklusive inom verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;
  • resultatet av arbetet med att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. Rapporteringen ska även avse resultatet av Exportkreditnämndens regionala närvaro;
  • övriga insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten;
  • myndighetens återförsäkringar på den privata marknaden. Av redovisningen ska framgå omfattning, motiv, typ av garantiåtaganden, samt hur detta bedöms ha påverkat den samlade risken i Exportkreditnämndens garantiverksamhet.

Myndigheten ska i sin redovisning använda EU:s definition av små och medelstora företag.

Exportkreditnämnden ska i årsredovisningen för 2020 redovisa hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska handelspolitik.

Informationssäkerhet

Exportkreditnämnden ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande

Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet vidareutveckla arbetet med frågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och frihet på nätet med utgångspunkt från OECD:s rekommendationer på dessa områden (”Common Approaches” respektive ”Bribery and Officially Supported Export Credits”). Exportkreditnämnden ska därutöver bidra till en hållbar skuldsituation genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar långivning (Sustainable Lending).

Vidare ska Exportkreditnämnden säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med – samt informera om – OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Exportkreditnämnden ska föra Sveriges talan i de arbetsgrupper i EU och OECD och andra forum där regelfrågor avseende exportkrediter behandlas. Arbetet ska ske i nära dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Redovisning till Riksgäldskontoret

Exportkreditnämnden ska till Riksgäldskontoret lämna det underlag som Riksgäldskontoret behöver för att lämna en rapport innehållande en samlad riskanalys av statliga garantier och utlåning.

Exportkreditgarantiram och investeringsgarantiram

Exportkreditnämnden ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen och investeringsgarantiramen har utnyttjats (inklusive beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska även göras avseende behovet av  ramen, även vad gäller Exportkreditnämndens produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen samt avseende skadebetalningar och riskavsättningar. Redogörelsen ska inkludera en prognos för garantiramens storlek och en framåtblickande bedömning av behovet. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars och den 10 augusti 2020 samt den 1 mars 2021.

Pågående uppdrag

Administrativ premie

Den administrativa delen av den premie som Exportkreditnämnden tar ut för varje garanti har genererat en administrativ reserv vid myndigheten. Exportkreditnämnden ska ta fram en modell för premieberäkning så att varaktiga över- eller underskott inte uppstår och så att den administrativa reserven är justerad senast den 31 december 2020 (UD2015/12258/FIM).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Exportkreditnämnden har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

Miljömål

Exportkreditnämnden har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget som ska redovisas i åresredovisningen för 2019.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Garantier
Garantiverksamhet, administration340 8274 000275 000270 5464 454349 281
Garantiverksamhet, riskmässig andel23 522 336636 7161 657 400797 100860 30025 019 352
Summa23 863 163640 7161 932 4001 067 646864 75425 368 633
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Exportkreditnämnden får under 2020 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 500 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden får under 2020 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten. Exportkreditnämnden ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

I de fall som överskott uppstår såväl i den administrativa delen av verksamheten som i den del av myndighetskapitalet som utgörs av överskott av ej förväntansriktiga premier ska inleverans redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Exportkreditnämnden ska redovisa 43 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Swedfund International AB