Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-04-03
S2020/02881/RS (delvis)
Folkhälsomyndigheten
Nobels väg 18
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:132 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Folkhälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Folkhälsomyndigheten ska bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Jämställdhetsintegrering

Folkhälsomyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Sjukfrånvaron i Sverige

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur myndigheten genom sin verksamhet har bidragit till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro i Sverige.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari, 

4 maj,

27 juli och 

23 oktober.

2. Barn och unga i migration

Folkhälsomyndigheten får fördela 10 000 000 kronor till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Bidraget får betalas ut i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Viss del av bidraget, högst 3 000 000 kronor, får fördelas till verksamheter som bedriver verksamhet med stödjande kontakter för barn och unga med psykisk ohälsa. Med stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar. Folkhälsomyndigheten ska beakta ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten.

3. Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till pågående utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i enlighet med vad regeringen angav i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2021. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 15 000 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi.

4. Insatser för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att förebygga spelproblem. I uppdraget ingår att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt verka för samordning på nationell nivå. I uppdraget ingår även att i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 12 Insatser för att förebygga spelberoende.

5. Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. Under 2020 är MUCF sammankallande myndighet. Folkhälsomyndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. 

6. Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

Folkhälsomyndigheten har i och med genomförandet av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, inklusive bestämmelser om spårbarhet och märkning i EU:s tobaksproduktdirektiv, fått vissa nya uppgifter och ett utökat tillsynsvägledande uppdrag. Folkhälsomyndigheten får för utförande av uppgifter som rör spårbarhet och säkerhetsmärkning, tillsynsvägledning, tillsyn och marknadskontroll använda 9 000 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten.

7. Dopningsförebyggande arbete och nätverket PRODIS

Folkhälsomyndigheten ska stödja STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) i det dopningsförebyggande arbetet att vidareutveckla och sprida arbetsmetoden 100 % Ren Hårdträning och samordna nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige). Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor att fördela till STAD under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2021 lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten.

8. Ett utvecklat dopningsförebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten ska föreslå åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Folkhälsomyndigheten ska beakta ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2020.

9. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Folkhälsomyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

10. Ändrat uppdrag om stöd till kunskapsutveckling

I regleringsbrevet för 2018 avseende Folkhälsomyndigheten lämnades ett uppdrag om stöd till kunskapsutveckling. Uppdraget ändras såtillvida att det förlängs till och med 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2023. Delredovisningar ska lämnas årligen senast den 30 april 2020, 2021 och 2022. I regleringsbrevet för 2018 avseende Folkhälsomyndigheten framgår att av det totala beloppet ska högst 15 000 000 kronor betalas ut i verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Beloppet ändras till 50 000 000 kronor och medlen får utöver verksamhetsbidrag även betalas ut i projektbidrag. 

11. Ändrat uppdrag om informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidprevention

I regeringsbeslut I:13 från den 28 juni 2018 (S2018/03915/FS) har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att förbereda en informations- och kunskapshöjande insats inom området psykisk hälsa och suicidprevention, med syftet att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Den informations- och kunskapshöjande insatsen ska därefter genomföras under 2019-2020. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 4 mars 2019. Uppdraget ändras såtillvida att Folkhälsomyndigheten ska genomföra kunskapshöjande insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention, med syftet att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Uppdraget ska genomföras 2019-2021. Delredovisning ska lämnas senast den 30 april 2021. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2022. 

12. Nationella minoriteteter

Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Folkhälsomyndigheten ska utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde. Vidare ska myndigheten tillsammans med Socialstyrelsen vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 13 november 2020.

13. Minskat och förenklat uppgiftslämnande

Folkhälsomyndigheten ska verka för minskat och förenklat uppgiftslämnande i enlighet med förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. I relevanta delar ska Folkhälsomyndigheten samråda med Tillväxtverket i detta arbete.

14. Förlängt och ändrat uppdrag om varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall

I en ändring den 14 mars 2019 av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten lämnades ett uppdrag om att genomföra ett pilotprojekt i syfte att etablera ett varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020. Uppdraget förlängs och tiden för redovisning ändras till den 31 oktober 2020. Folkhälsomyndigheten ska lämna en delredovisning senast den 20 april 2020 om hittills uppnådda resultat från pilottestningen av varningssystemet. Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för det fortsatta arbetet pilottesta varningssystemet i ytterligare regioner. Myndigheten ska även ta fram förslag på hur systemet kan införas nationellt. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 300 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

15. Uppföljning av arbetet med att implementera rekommendationer i UNGASS-deklarationen från 2016

Folkhälsomyndigheten ska ge en övergripande lägesbild av hur Sveriges arbete förhåller sig till rekommendationerna i den politiska deklarationen från FN:s generalförsamlings särskilda högnivåsession om narkotika (UNGASS) 2016. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2020. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

16. Ändrat uppdrag om översyn av politikområdesmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

I regleringsbrevet för 2019 avseende Folkhälsomyndigheten lämnades ett uppdrag om en översyn av politikområdesmål, bestämningsfaktorer och indikatorer. I uppdraget framgår att de föreslagna indikatorerna ska börja användas för uppföljning av folkhälsopolitiken fr.o.m. 1 juli 2020 samt att Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast 1 juli 2020. Uppdraget ändras såtillvida att de föreslagna indikatorerna ska börja användas fr.o.m. 1 december 2020 samt att redovisningen ska lämnas senast 1 december 2020.

17. Ändrat uppdrag om internationell konferens om antibiotikaresistensövervakning

I regleringsbrevet för 2019 avseende Folkhälsomyndigheten lämnades ett uppdrag om att Folkhälsomyndigeten ska förbereda och anordna en internationell konferens om antibiotikaresistensövervakning och WHO:s globala resistensövervakningssystem (GLASS). I uppdraget framgår att konferensen ska äga rum under 2020 samt att uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2020. Uppdraget ändras såtillvida att konferensen ska genomföras under 2021 och att redovisning ska lämnas senast den 31 december 2021.

18. Ändrat uppdrag om att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE)

I regeringsbeslut I:7 har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evalutaion (JEE). I uppdraget framgår att Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) genom att senast den 31 mars 2021 lämna en rapport som beskriver utförandet av självutvärderingen samt den externa utvärderingen JEEn som ska genomföras i januari 2021. Uppdraget ändras såtillvida att Folkhälsomyndigheten senast 31 december 2021 ska lämna en rapport som beskriver utförandet av självutvärderingen samt den externa utvärderingen JEEn som ska genomföras under 2021.

19. Ändrat uppdrag om att förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020

I regeringsbeslut I:17 har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag under 2018–2020 genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer. I uppdraget framgår att Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 januari 2021. Uppdraget ändras såtillvida att Folkhälsomyndigheten under 2018–2021 ska genomföra åtgärderna samt att myndigheten senast 1 september 2021 ska lämna slutredovisning.

Pågående uppdrag

UppdragUppdraget givet iAvrapporteringstidpunkt
MiljömålenRegeringsbeslut M2015/02633/MmÅrsredovisning 2019
MiljömålsrådetRegeringsbeslut M2018/01715/Mm
Nationell samordning och styrning med kunskap inom områdena psykisk hälsa och suicidpreventionRegleringsbrev 2018, samt regeringsbeslut S2015/03986/FSDelredovisning 2020-04-30, slutredovisning 2021-04-30
Stöd till kunskapsutvecklingRegleringsbrev 2018Delredovisning 2020-04-30, slutredovisning 2021-04-30
Informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidpreventionRegeringsbeslut S2018/03915/FS (delvis)2019-03-04
Stödja genomförande av ANDT-strateginRegeringsbeslut S2016/01028/FST2020-05-01
Samordnande myndighet för samverkan mot alkohol och droger i trafikenRegleringsbrev 20172020-05-01
Varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfallRegleringsbrev 20192020-02-28
Uppdrag att föreslå åtgärder för att förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotikaRegeringsbeslut S2019/04314/FS (delvis)2020-05-01I samband med rapporteringen av ANDT-strategin
Uppdrag om vissa tobaksfrågorRegeringsbeslut S2019/02384/FS2020-12-31
Översyn av politikområden, bestämningsfaktorer och indikatorerRegleringsbrev 20192020-07-01
Uppdrag att delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för ÖstersjöregionenRegeringsbeslut S2016/00237/EIS2020-01-31
Planering för det civila försvaretRegeringsbeslut Ju2015/09669/SSKÅrligen i samband med årsredovisning
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESA2020-04-01 samt 2021-01-15 till Statskontoret
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut A2018/00925/A2020-04-01 samt 2021-01-15 till Statskontoret
Följa och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020Regeringsbeslut S2018/00722/FS
Förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020Regeringsbeslut S2018/03919/FS2021-01-20
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensRegeringsbeslut S2017/01706/FS2019-12-31 samt 2020-12-31
Pilotstudie vissa antibiotikaRegeringsbeslut S2018/03920/FS (delvis)2019-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31 samt slutrapport 2022-12-31
Internationellt arbete inom området antibiotikaresistensRegleringsbrev 2018Löpande under arbetets gång, t.o.m. 2020
GLASS-konferensRegleringsbrev 20192020-12-31
Expertis till Tripartitens arbete mot antibiotikaresistensRegleringsbrev 20192020-03-31
Uppdrag om lagerhållning av antibiotika för beredskapsändamålRegeringsbeslut S2016/00236/FS, S2019/00783/FS (delvis)2020-09-30
Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationerRegeringsbeslut S2019/03409/FS (delvis)2020-06-15. E-hälsomyndigheten samordnar rapporten
Uppdrag att säkerställa tillgången på influensavaccinRegeringsbeslut S2017/01567/FS, S2019/01222/FS (delvis)Löpande
Lagerhållning av antivirala läkemedelRegeringsbeslut S2015/03628/FSSÅrlig rapport
Upphandling och beredskapslagring av läkemedelRegeringsbeslut S2016/00236/FS, S2019/00783/FS6 mån. innan avtalstiden löper ut
Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomarRegleringsbrev 20192020-06-01
Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheterRegeringsbeslut S2019/03298/FS (delvis)2020-09-30
Analys av data från befolkningsundersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheterRegleringsbrev 20192020-03-01

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten469 599
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)461 545
ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention (ram)8 054

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Anslagsposten får användas för Folkhälsomyndighetens förvaltningsutgifter.

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 211 200 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

ap.2 Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten88 500
ap.2Insatser vaccinberedskap – del till FOHM (ram)88 500

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Insatser vaccinberedskap – del till FOHM

Folkhälsomyndigheten får använda medel för att ingå ett avtal med vaccinproducenter avseende tillgång till vaccin vid influensapandemier samt för att hantera de kostnader som följer av ett sådant avtal. Folkhälsomyndigheten får även använda medel för förberedande åtgärder för att kunna ta emot vaccin vid en influensapandemi.

 

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten75 502
ap.2Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)75 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition

Högst 21 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.

Högst 41 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. 

Högst 13 502 000 kronor ska användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.112 7963 %0
ap.203 %0
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.20Inget0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.2405 00085 00085 00085 0002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)35 280
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2536 216
2020-02-2536 216
2020-03-2536 216
2020-04-2540 105
2020-05-2540 105
2020-06-2540 105
2020-07-2540 105
2020-08-2540 105
2020-09-2540 105
2020-10-2540 105
2020-11-2540 105
2020-12-2540 111
Summa469 599
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsbelagd verksamhet
Speciell diagnostik2 320-40027 20028 500-1 300620
Offentligrättslig verksamhet
Miljöavgifter enligt förordning 2014:425110-601 6001 600050
Tobaksproduktdirektivet3788 00014 00015 500-1 5006 878
Summa4887 94015 60017 100-1 5006 928
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Martin Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Diskrimineringsombudsmannen
Jämställdhetsmyndigheten
Karolinska institutet
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Sametinget
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Tillväxtverket
Uppsala universitet (ReAct)
Sveriges Kommuner och Regioner