Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2020-04-16
I2020/01138/E
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om eknomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 21, bet. 2019/20:NU3, rskr. 2019/20:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Energimarknadsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Energimarknadsinspektionen ska redogöra för hur myndigheten arbetat och avser att arbeta på strategisk nivå för att främja jämställdhet inom myndighetens verksamhet och i energisektorn.

Kostnader för tillsyn och andra uppgifter motsvarande nätövervakningsavgift

Energimarknadsinspektionen ska rapportera kostnader (motsvarande nätövervakningsavgift) för 2019 samt prognos för de nästkommande tre åren, för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter. Rapporteringen ska ske senast den 1 mars 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Koncessioner

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att förkorta handläggningstiderna för koncessionsärenden och resultatet för hur ärendebalanserna har förändrats över tid. 

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Genomförande av ny elmarknadsförordning

(Komplettering till uppdrag dnr M2019/00373/Ee)

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (förordningen) följer nya skyldigheter för medlemsstaterna, bland annat kopplat till resurstillräcklighet och tillträde till nät och hantering av överbelastning. Energimarknadsinspektionen ska därför:

  • För det fall att regeringen beslutar om att utarbeta en handlingsplan enligt förordningens artikel 14.7, föreslå en handlingsplan med tidsplan för antagande av åtgärder enligt artikel 15.1 samma förordning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2020.
  • Senast den 31 december 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt förordningens artikel 20.3. Planen ska synliggöra marknadens funktionssätt och vilka drivkrafter den skapar för effektivitet i såväl produktion och användning som överföring på kort och lång sikt.
  • Föreslå en tillförlitlighetsnorm i enlighet med förordningens artikel 25.2. Med hänsyn till den process som följer av förordningen ska denna rapportering ske så snart som möjligt till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet), men senast den 26 februari 2021.

Energimarknadsinspektionen ska vid genomförandet av uppdragen på lämpligt sätt ta till vara de kunskaper som finns hos Affärsverket svenska kraftnät och Statens energimyndighet.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ADen 1 april 2020 och den 15 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktikFi2018/01701/ESADen 1 april 2020 och den 15 januari 2021
Uppdrag till flera statliga myndigheter om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheterN2014/05377/ENTRedovisas årligen t.o.m. 2021 (senast den 1 mars till Tillväxtverket)
Uppdrag om genomförande av det omarbetade elmarknadsdirektivetM2019/00373/EeDen 28 februari 2020
Updprag om genomförande av det omarbetade förnybarhetsdirektivetI2019/01688/EDen 28 februari 2020
Uppdrag om genomförande av det omarbetade energieffektivitetsdirektivetM2019/00049/Ee
Uppdrag om att bl.a. undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnätenI2019/02766/ERedovisas senast den 1 oktober 2020. (En delredovisning av uppdraget ska göras senast den 30 april 2020)

Smarta elnät

Energimarknadsinspektionen ska i dialog med Statens energimyndighet ta tillvara resultatet av Forumet för smarta elnäts arbete och ta fram förslag på hur forumets arbete kan tas vidare i Energimarknadsinspektionens respektive Statens energimyndighets verksamhet. En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 20 mars 2020. Fram till dess att regeringen har tagit ställning till eventuella förslag, men dock längst till den 30 juni 2020, ska Energimarknadsinspektionen tillsammans med Statens energimyndighet i nära dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) aktivt driva de frågor som låg inom ramen för forumets tidigare ansvarsområden och som ryms inom Energimarknadsinspektionens uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:6

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen135 272
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)135 272

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Av anslaget ska Energimarknadsinspektionen använda minst motsvarande det totala beloppet för nätövervakningsavgiften enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, för att hantera kostnader för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Energimarknadsinspektionen
ap.14 0583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2511 273
2020-02-2511 273
2020-03-2511 273
2020-04-2511 273
2020-05-2511 273
2020-06-2511 273
2020-07-2511 273
2020-08-2511 273
2020-09-2511 273
2020-10-2511 273
2020-11-2511 273
2020-12-2511 269
Summa135 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln-12127 7007 70000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)2714970170500501 190
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-2 0151 0004 2503 750500-515
Summa-1 0451 1704 3003 750550675
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Maria Åhs
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Riksdagen/näringsutskottet