Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2020-03-19
U2020/00991/F
U2020/01330/F
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Miljöledning

Rymdstyrelsen ska redovisa åtgärder för hur myndigheten kan förbättra sitt miljöledningsarbete i enlighet med förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2020.

3

Uppdrag

Testbädd för rymdverksamhet

Regeringen uppdrar åt Rymdstyrelsen att utbetala 10 000 000 kronor till Svenska rymdaktiebolaget (SSC) senast den 31 maj 2020 för utveckling av en testbädd för rymdverksamhet vid Esrange. Testbädden ska ge en förmåga att genomföra test- och utvecklingsverksamhet vid Esrange inom återanvändningsbar uppskjutningsteknik. Testbädden ska också möjliggöra teknikdemonstration och tester av teknik för exploatering av andra planeter. Investeringen omfattar etablering av instrumentering och teknik för tester m.m. För att genomföra uppdraget får Rymdstyrelsen rekvirera 10 000 000 kronor från Vetenskapsrådet senast den 30 april 2020.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2020

Rymdstyrelsen har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (A2016/00216/A och A2018/00925/A) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016–2020

Rymdstyrelsen har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen1 112 356
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)1 112 356

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel till nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. information, utvärderingar, konferenser och resebidrag. Anslaget får även användas för att finansiera utgifter för statsbidrag för verksamhet vid Esrange samt till utgifter för ersättning till vissa samebyar och till Samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen35 448
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)35 448

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.155 617Inget0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.11 0633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.13 500 000959 631930 0691 610 3002034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)900
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 954
2020-02-252 954
2020-03-252 954
2020-04-252 954
2020-05-252 954
2020-06-252 954
2020-07-252 954
2020-08-252 954
2020-09-252 954
2020-10-252 954
2020-11-252 954
2020-12-252 954
Summa35 448
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen