Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2019-12-17
Fö2019/00254/MFU (delvis)
Fö2019/01252/ESL
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Försvarets materielverk
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Försvarets materielverk.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarets materielverk ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

Till grund för genomförandet ligger regeringens beslut av den 18 december 2017 om inriktningen för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2018 till och med 2020 (Fö nr 8). 

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten planerar för en anpassad materielanskaffning under höjd beredskap, inklusive samverkan med leverantörer av försvarsmateriel och tjänster.

2. Anskaffning av materiel

Försvarets materielverk ska lämna tekniska, kommersiella och ekonomiska underlag till Försvarsmakten inför framtagande av förslag till investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar samt framställan om att få anskaffa respektive förbereda ett materielobjekt för anskaffning.

Försvarets materielverk ska även avge ett samrådsyttrande till Försvarsmakten inför Försvarsmaktens beslut om förslag till investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Försvarets materielverk ska vidare lämna underlag till Försvarsmakten inför Försvarsmaktens beslut om förslag till investeringsplan för anskaffning av vidmakthållande.

I den av riksdagen beslutade propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 anges att styrningen och uppföljningen av myndigheterna inom försvarsområdet bör fortsätta att utvecklas (prop. 2014/15:109). Försvarets materielverk ska tillsammans med Ekonomistyrningsverket ge stöd åt Försvarsmakten i sitt uppdrag att utveckla Försvarsmaktens investeringsplaner för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel i enlighet med de rekommendationer som Ekonomistyrningsverket lämnat inom ramen för Statskontorets utredning om intern ledning och styrning och uppföljning inom Försvarsmakten. Resultatet av arbetet ska tillämpas i budgetunderlaget för 2020-2022 och budgetunderlaget 2021-2023 samt eventuella ekonomiska underlag till regeringen inför försvarsbeslutet 2021-2025.

Försvarets materielverk ansvarar för uppföljning av pågående anskaffningar och ska upprätta ekonomiska prognoser per objekt, inkluderat prognostiserad prisutveckling, för de materielobjekt som omfattas av Försvarsmaktens investeringsplan. Försvarets materielverk ska lämna dessa prognoser till Försvarsmakten vid de tidpunkter som överenskommits mellan myndigheterna. I prognoserna ska information om risker ingå, bland annat bedömt utfall av objektsspecifika finansiella risker per objekt över hela tidsperioden.

För materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverk belasta anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar kommande budgetår enligt tidigare finansiell styrmodell. Utgifter till utomstatliga leverantörer får därmed belasta avsedd övrig kredit enligt de finansiella villkoren i detta regleringsbrev. Försvarets materielverk ska successivt minska myndighetens behov av övrig kredit i denna del. Kreditbehovet ska upphöra när dessa objekt i sin helhet har anslagsavräknats eller senast vid utgången av budgetåret 2027. För objekt i investeringsplanen där staten tecknar avtal med utomstatliga leverantörer från och med 1 januari 2019 belastas anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar när utgiften för staten inträffar, i enlighet med ny finansiell styrmodell. Behov av kredit för förskott och hantering av avtal inom försvarsexporten påverkas inte av det ovanstående.

Styrning av besluts- och planeringsprocessen för investeringar i materiel och anläggningar framgår ytterligare av regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa en uppföljning av pågående större materielobjekt. Av redovisningen ska även framgå den årliga utvecklingen av respektive materielobjekt.

Redovisningen ska inkludera

 • en ekonomisk uppföljning per materielobjekt av dels leverantörskostnader, dels Försvarets materielverks direkta kostnader,
 • vilka leveranser av materielobjekt eller delar därav som mottagits från leverantörer
 • vilken materiel, när och till vilket ekonomiskt värde som fysiska tillgångar överförts till Försvarsmakten samt
 • väsentliga avvikelser från myndighetens ursprungliga planering, inklusive ursprunglig ekonomisk ram.

Försvarets materielverks redovisning av beställningsbemyndiganden ska avse utestående åtaganden mot utomstatliga leverantörer. För materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverks redovisning även avse åtaganden som byggs upp av beställningar mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, minskat med Försvarets materielverks myndighetsutgifter. Infriande av åtaganden ska ske vid tidpunkterna för anslagsbelastning. För dessa materielobjekt ska Försvarets materielverk redovisa aggregerat utfall fördelat på

 • ej beställd del av åtagandet mot anslag,
 • utestående statliga åtaganden och
 • infriade statliga åtaganden som inte redovisats mot anslag.

Försvarets materielverk ska redovisa avgifter från Försvarsmakten för myndighetens tjänster avseende vidmakthållande per stridskraft. Redovisningen av övriga avgifter ska vara fördelad per kund.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten, när det är relevant, i sin verksamhet säkerställer att de varor och tjänster som myndigheten upphandlar är ändamålsenligt utformade för kvinnor och män samt hur detta bidrar till utvecklingen av den operativa förmågan i krigsförbanden. Försvarets materielverk ska även redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3. Stöd till regeringen inom materielförsörjning och exportrelaterad verksamhet

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslag 1:11 Försvarets materielverk bedriva verksamhet till stöd för regeringen inom materielförsörjning och exportrelaterad verksamhet. Verksamheterna inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Försvarets materielverk ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i genomförandet av ordförandeskapet i Nordefco under 2019.

Försvarets materielverk ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet avseende möjliga svenska bidrag till Europeiska försvarsindustriprogrammet. I detta arbete ska Försvarets materielverk samverka med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut. Myndigheten ska även inhämta synpunkter från branschorganisationerna Säkerhets- och försvarsföretagen och SME-D.

Försvarets materielverk ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende Europeiska försvarsfonden, med syfte att identifiera möjliga svenska bidrag till fonden och att främja Försvarsmaktens möjligheter att använda relevanta resultat av fonden. I detta arbete ska Försvarets materielverk samverka med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas förenta stater.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur det svensk-finska samarbetet, i enlighet med det samförståndsavtal som undertecknades den 9 juli 2018, har utvecklats.

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av affärsmässigheten i den exportrelaterade verksamheten. Av redovisningen ska framgå intäkter, kostnader och risker per genomförd och pågående exportaffär, inklusive myndigheternas respektive kostnader. 

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten bistått Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med analys och prioritering av den exportrelaterade verksamheten, utifrån bland annat krav på affärsmässighet, riskvärdering, regelverk för exportkontroll samt regeringens försvars- och säkerhetspolitiska mål. Som en del av detta ska myndigheten särskilt redovisa hur verksamhet avseende de tidigare utpekade väsentliga säkerhetsintressena samt artillerisystemet Archer har bedrivits.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten verkat för en ökad samordning av statligt och industriellt deltagande vid internationella exportrelaterade aktiviteter.

4. Provverksamhet

Försvarets materielverk ska utveckla myndighetens samordning med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut inför besök av utländska myndigheter som ska genomföra verksamhet vid Försvarets materielverks provanläggningar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens provresurser använts i den anskaffande verksamheten per stridskraft. Av redovisningen ska framgå i vilken omfattning prov avseende nationella materielobjekt utförts av annan aktör än myndigheten och vilka skäl som funnits för att inte använda myndighetens egna provresurser. 

Försvarets materielverk ska redovisa vilka avtal som tecknats under året med utländska myndigheter, prissättning i förhållande till det ekonomiska målet om avgift upp till full kostnadstäckning samt hur samordningen med Försvarsmakten skett vid genomförandet av provverksamheten.

5. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Tillgänglighet och beredskap

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens materiel- och logistiktjänster har utformats och organiserats i syfte att i ökad grad möta Försvarsmaktens beredskaps- och tillgänglighetskrav.

6. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Materiel- och logistikförsörjning

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att reducera tekniska, affärsmässiga och ekonomiska risker i materiel- och logistikförsörjningen samt hur detta påverkat kostnads- och tidsmässiga förhållanden för materielanskaffningen.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har bistått Förvarsmakten för att avhjälpa identifierade omedelbara materielrelaterade brister framför långsiktig förmågeutveckling.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har tillämpat materielförsörjningsprinciperna. Redovisningen ska omfatta myndighetens bedömningsgrund för vald princip för respektive under året ingånget avtal avseende investeringar av väsentlig karaktär.

7. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Planering av materielinvesteringar

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens underlag till Försvarsmaktens framtagande av investeringsplan samt återrapportering förhåller sig till de krav som framgår av inriktningsbeslutet.

8. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Internationellt materiel- och logistiksamarbete

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka värderingar som varit vägledande för under året aktualiserade internationella materiel- och logistiksamarbeten, utifrån vad som framgår av inriktningsbeslutet.

9. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Exportstödjande verksamhet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt den exportstödjande verksamheten har bidragit till Försvarsmaktens operativa förmåga.

Försvarets materielverk ska redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt den exportstödjande verksamheten har bidragit till att stärka samverkande företags möjligheter att bibehålla en stark konkurrenskraftig teknologinivå och den kompetens som krävs för att underhålla och vidmakthålla Försvarsmaktens materielsystem.

2

Organisationsstyrning

10. Affärsmässighet och transparens

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet under året ålagda upphandlingsskadeavgifter, respektive belopp och totalt belopp. Myndigheten ska redovisa hur arbetet organiseras för att minimera det totala beloppet och antalet upphandlingsskadeavgifter som uppstår. Försvarets materielverk ska även redovisa respektive bakomliggande upphandlingsärende och anledning till den ålagda avgiften.

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för myndighetens upphandlingsverksamhet och den exportrelaterade verksamheten för ökad öppenhet och för att förebygga korruption och jäv samt vilken effekt åtgärderna har haft.  

11. Miljökrav i upphandlande verksamhet

Försvarets materielverk ska i sin upphandlande verksamhet bidra till konsumtionsmönster av varor och tjänster som orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Försvarets materielverk ska utveckla sin upphandlande verksamhet så att miljökrav ställs vid ett högre upphandlat belopp i förhållande till det samlade upphandlingsvärdet avseende försvarsmateriel jämfört med föregående år.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten påverkat de nationella miljökvalitetsmålen genom sin upphandlande verksamhet. Försvarets materielverk ska även redovisa nyckeltalet upphandlat belopp där miljökrav ställts i förhållande till myndighetens sammanlagda upphandlingsvärde.

3

Uppdrag

12. Kvartalsvis uppföljning av investeringsplanering

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten löpande följa upp och redovisa utvecklingen av de materielobjekt som omfattas av besluts- och planeringsprocessen för materielinvesteringar, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten, bilaga 2. Redovisningen ska omfatta

 • pågående anskaffningar av materielobjekt,
 • materielobjekt som Försvarsmakten får anskaffa och
 • materielobjekt som förbereds för anskaffning.

Uppföljningen ska ske kvartalsvis och inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

13. Uppföljning av arbetssätt inom materielförsörjningen

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa det fortsatta arbetet gällande arbetssätt och samverkan mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk avseende materielförsörjning. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 15 juni respektive den 1 december 2019. Däremellan ska en muntlig redovisning lämnas i månadsskiftet september-oktober. I samband med redovisningen den 1 december ska en muntlig presentation göras.

Redovisningarna ska ta sin utgångspunkt i de tidigare givna uppdragen i regleringsbreven till båda myndigheterna avseende budgetåret 2018 och regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö nr 15 och 16), vilka redovisades den 1 oktober 2018. Av redovisningen ska bland annat framgå myndigheternas hantering av kommersiella risker avseende upphandling, överföring av avtal från Försvarets materielverk till Försvarsmakten, planering och dimensionering av inomstatliga tjänster avseende vidmakthållande samt förutsättningsskapande verksamhet inom materielförsörjningen.

14. Materielobjekt som hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell för materielanskaffning

För de materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2020 redovisa en prognos över hur åtagandet mot anslaget utvecklas för hela den period som aktuella materielobjekt kommer att hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell, senast till och med år 2027. Av redovisningen ska framgå totalt åtagande mot anslag per budgetår fördelat på

 • ej beställd del av åtagandet mot anslag,
 • utestående statliga åtaganden och
 • infriade statliga åtaganden som inte redovisats mot anslag.

15. Fördjupad redovisning avseende prisomräkningen

Försvarets materielverk redovisade i mars 2018 hur myndigheten avser utveckla metoderna för investeringsplanering i relation till index- och valutafluktuationer (18FMV1418:2:1). Myndigheten ska i samband med budgetunderlaget för 2020 redovisa ett fördjupat underlag kring vilka åtgärder myndigheten vidtagit och avser att vidta när det gäller hantering av och metodval för prisomräkningen. 

16. Planering och rapportering av internationella möten

Försvarets materielverk ska den 4 mars respektive den 2 september 2019 lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör, överdirektör, försvarsmaterieldirektör eller Senior National Representative (SNR) deltar. Planeringen ska ske i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut. När dessa möten har genomförts ska myndigheten lämna en kortfattad skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört möte.

Internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet omfattas inte av uppdraget.

17. Internationella överenskommelser och avtal

Försvarets materielverk ska senast den 26 april 2019 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2018 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

Försvarets materielverk ska senast den 26 april 2019 redovisa arbetsläget där myndigheten har ett bemyndigande att förhandla generella säkerhetsskyddsavtal och projektsäkerhetsskyddsavtal med andra länder.

18. Moderna beredskapsjobb i staten

Försvarets materielverk ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare anvisning från Statskontoret.

19. Pågående uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

20. Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

21. Underlag för internationell rapportering

Försvarets materielverk ska senast den 10 maj redovisa underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för den årliga rapporteringen till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och till Förenta nationerna (FN) avseende dels export och import av konventionella vapen, dels militärt innehav av konventionella vapen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk10 690 251
ap.1Leverantörsutgifter för leveranser (ram)10 690 251

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser

Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Nyttjande av tilldelade medel begränsas inte av ackumulerade utgifter upp till 300 000 000 kronor hänförliga till anskaffning av artillerisystemet Archer, vilka får belasta anslagskrediten.

Anslagsposten finansierar utgifter för anskaffning av materiel och anläggningar och avser statens betalningar till leverantörer för levererad materiel eller materieltjänster. Detta omfattar utveckling, anskaffning och återanskaffning samt åtgärder där avsikten är att förändra teknisk förmåga eller prestanda, inklusive förlängning av livstiden.

Anslagsposten finansierar utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

Anslagsposten finansierar även utgifter i samband med anskaffning som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:11

Försvarets materielverk (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk1 778 873
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)48 333
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)14 198
ap.3Exportrelaterad verksamhet (ram)30 208
ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen (ram)575 000
ap.5Myndighetsförvaltning (ram)1 111 134

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten får användas för att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för regeringen. 

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten får användas för arbete med en nationell certifieringsordning för it-säkerhet i produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan, genomföra certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

ap.3 Exportrelaterad verksamhet

Anslagsposten får användas för exportrelaterad verksamhet. 

ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen

Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Anslagsposten finansierar de av myndighetens förvaltningsutgifter inom materielförsörjningen som är direkt knutna till anskaffning av materielobjekt och förberedelse av materielobjekt för anskaffning.

ap.5 Myndighetsförvaltning

Anslagsposten får användas för att finansiera de av myndighetens förvaltningsutgifter inom materielförsörjningen, som inte är direkt knutna till anskaffning av materiel och anläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1620 708Allt0
1:11 Försvarets materielverk
ap.11 4503 %0
ap.24263 %0
ap.39063 %0
ap.420 238Inget0
ap.530 345Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
1:3 ap.11:3 ap.182 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.165 000 00010 594 00010 632 00043 642 0002029
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)685 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)171 900
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)25 500 000
- varav ÖVRIGT25 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Villkor för övrig kreditramar (enligt 7 kap 6 § budgetlagen):

 • Från den övriga kreditramen verkställs myndighetens betalningar inklusive de som avser myndighetens egen verksamhet.
 • 13 500 000 000 kronor får användas för myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera övergången till en ny finansiell styrmodell. Försvarets materielverk ska månadsvis korrigera belastningen mellan den övriga kreditramen och räntekontokrediten för betalningar som avser anslaget 1:11 Försvarets materielverk och anslaget 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar ap. 1 Leverantörsutgifter för de materielobjekt som hanteras enligt ny finansiell styrmodell. För de materielobjekt som omfattas av övergångslösning i och med regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö 16) och enligt vad som framgår av Försvarets materielverks kompletterande budgetunderlag för 2019–2021 ska redovisning mot anslag ske utifrån överenskomna milstolpar mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten.
 • Befintliga avtal inom vidmakthållande m.m. som per den 2018-12-31 inte varit möjliga att överföra till Försvarsmakten, och där Försvarsmakten lämnat samråd, får belasta den övriga kreditramen. Försvarets materielverk ska fakturera Försvarsmakten skyndsamt så att inbetalningen från Försvarsmakten i möjligaste mån sker vid samma tidpunkt som Försvarets materielverks betalning till industrin.
 • 5 000 000 000 kronor får användas för förskott till leverantörer.
 • 7 000 000 000 kronor får användas för hantering av avtal inom försvarsexportområdet.

 

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 067 177
2019-02-251 067 177
2019-03-251 067 177
2019-04-251 067 177
2019-05-251 067 177
2019-06-251 067 177
2019-07-251 011 177
2019-08-251 011 177
2019-09-251 011 177
2019-10-251 011 177
2019-11-251 011 177
2019-12-251 010 177
Summa12 469 124
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Leverantörsutgifter för leveranser
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
1:11 ap.3Exportrelaterad verksamhet
1:11 ap.5Myndighetsförvaltning
1:11 ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet
Vidmakthållandetjänster, m.m.003 853 0003 853 00000
Tjänsteexport0080 00080 00000
Summa003 933 0003 933 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

 1. För myndighetens verksamhet avseende vidmakthållandetjänster inom materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten ska avgifterna beräknas till direkta kostnader.
 2. För myndighetens verksamhet avseende förutsättningsskapande verksamhet inom materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten ska avgifterna beräknas till direkta kostnader.
 3. För verksamheten certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.
 4. För myndighetens provverksamhet som inte avser materielförsörjning till Försvarsmakten ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.
 5. Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportstödjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.
 2. Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.
 3. Ackumulerat överskott från det tidigare verksamhetsområdet Förråd, service och verkstäder ska föras till Försvarsmakten. 
 4. Ackumulerat överskott till följd av ränteintäkter ska föras till budgeten för respektive materielobjekt.
 5. Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.
 6. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

7

Övriga inkomster

Villkor

1. Försvarets materielverk får efter närmare inriktning från Försvarsmakten disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr Inkomster från royalties som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa de inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.

2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarets materielverk ska för avtal om export redovisa kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beloppet ska utgöra bidrag till utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E, vilket ska komma Försvarsmakten till godo, samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar. Av redovisningen ska framgå hur stor kostnadsdelning totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se avsnitt Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, samt royalty till staten, se avsnitt Övriga inkomster.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Anneli Söderberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet, L5
Utrikesdepartementet, URH, FMR, ES, NIS
Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
Finansdepartementet, ESA, SFÖ, OU
Arbetsmarknadsdepartementet, JÄM
Miljödepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Inspektionen för strategiska produkter
Kommerskollegium
Exportkreditnämnden
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Sveriges ingenjörer