Näringsdepartementet


Protokoll
I 2
vid regeringssammanträde
2019-12-11
N2019/03145/BSÄ

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet23 200
ap.1Genomlysning av statligt ägda företag (ram)4 000
ap.2Genomlysning av statligt ägda företag, Socialdepartementet (ram)2 000
ap.4Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m. (ram)17 200

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Genomlysning av statligt ägda företag

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

ap.2 Genomlysning av statligt ägda företag, Socialdepartementet

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Socialdepartementet.

ap.4 Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m.

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
ap.1120Inget0
ap.20Inget0
ap.4516Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet, FS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret