Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2019-12-11
Ku2019/01965/LS
Ku2019/02053/KO
Nationalmuseum
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97). Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter (prop. 2019/20:2, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:68). Med ändring av beslut den 20 december 2018 och den 27 juni 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för anslagsbelopp och utbetalningsplan.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Nationalmuseum.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum ska redovisa kostnader som sammanhänger med underhåll och renovering av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Lokalkostnader

Nationalmuseum ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Nationalmuseum ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Nationalmuseum ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Nationalmuseum ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Prognoser 2019-2022

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 25 oktober

Myndigheten ska dessutom den 5 april respektive den 1 augusti 2019 i särskilda rapporter till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att få en ekonomi i balans, inklusive utgiftsprognoser för åren 2019-2022.

Regional närvaro

Nationalmuseum ska arbeta för att stärka museets regionala närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Moderna beredskapsjobb i staten

Nationalmuseum ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

En samlad lösning för Nationalmuseums lokalförsörjning

Med utgångspunkt i tidigare redovisad lokalförsörjningsplan ska Nationalmuseum ta fram ett förslag på en samlad långsiktig lösning för Nationalmuseums lokalförsörjning. Uppdraget ska slutrapporteras till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

A/2016/00216/A A/2017/00238/A

15 januari 2019

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Fi/2016/00386/ESA

15 januari 2019

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi/2018/01701/ESA

1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

 A/2018/00925/A

1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum264 224
ap.2Nationalmuseum (ram)264 224

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum

Anslagsposten får användas för Nationalmuseums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.221 2203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)70 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2517 831
2019-02-2517 831
2019-03-2517 831
2019-04-2517 831
2019-05-2517 831
2019-06-2517 831
2019-07-2517 393
2019-08-2517 393
2019-09-2517 393
2019-10-2517 395
2019-11-2517 831
2019-12-2569 833
Summa264 224
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseums disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-3 10090016 80015 1241 676-524
Undersökningar, utredningar och andra tjänster0063063000
Summa-3 10090017 43015 7541 676-524
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar13 4462 80046 000046 00062 246
Övrigt8 2658 00013 700013 70029 965
Summa21 71110 80059 700059 70092 211
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Tanja von Brünken
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer