Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2019-11-21
U2019/03879/UH
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Universitets- och högskolerådet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

Myndigheten ska redovisa indikatorer för att belysa effektiviteten i arbetet med att biträda universitet och högskolor vid antagning av studenter och i myndighetens arbete med att ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.

Bedömning av utländska utbildningar

Myndigheten ska redovisa antalet inkomna ärenden och utförda bedömningar av utländska utbildningar. Redovisningen ska inkludera antalet ärenden där fullständig dokumentation av utbildningen saknas och antalet utbildningsbeskrivningar som myndigheten har utfärdat i fråga om sådana ärenden. Myndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera ärendehandläggningen och effekterna av dessa åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

– 17 januari
– 15 februari
– 2 maj
– 29 juli
– 25 oktober

Bistå i framtagande av stödmaterial

Myndigheten har i uppdrag att med utgångspunkt i sitt arbete med att bedöma utländsk gymnasial och eftergymnasial utbildning bistå Statens skolverk i arbetet med att ta fram stödmaterial till en kartläggning av nyanlända elever i gymnasieåldern. Uppdraget är baserat på förslag i betänkandet En gymnasieskola för alla (SOU 2016:77). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2018.

Främjande av lärosätenas användning av lokalt beslutade urvalsgrunder

Myndigheten har i uppdrag att främja universitets och högskolors användning av lokalt beslutade urvalsgrunder samt stödja dessa i arbetet med att utveckla sådana urvalsgrunder. Myndigheten ska bedöma om det finns behov av föreskrifter om lokalt beslutade urvalsgrunder. Myndigheten ska redovisa de insatser som genomförts i årsredovisningen för 2018.

Förberedande uppdrag inför utveckling av ett nationellt behörighetsprov och en försöksverksamhet

Myndigheten har i uppdrag att förbereda inför utvecklingen av ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomförandet av en försöksverksamhet med ett sådant prov enligt förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. I uppdraget ingår att föreslå en möjlig tidpunkt för ett införande av ett nationellt behörighetsprov. I uppdraget ingår också att lämna förslag på tydliggörande av hur det nationella behörighetsprovet och bedömningen av reell kompetens för grundläggande behörighet förhåller sig till varandra. Myndigheten ska redovisa möjlig tidpunkt för ett införande av ett nationellt behörighetsprov och förslag på tydliggörande av hur det nationella behörighetsprovet och bedömningen av reell kompetens förhåller sig till varandra. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2019.

Uppdrag att utreda en modell med högre krav för särskild behörighet

Myndigheten har i uppdrag att kartlägga studenters jämförelsetal och betyg i de kurser som krävs för särskild behörighet på vissa program som leder till yrkesexamen. I analysen av sambanden mellan betyget i de kurser som krävs för särskild behörighet och studenternas prestationer, avhopp och genomströmning ska en jämförelse göras med resultaten i Universitetskanslersämbetets analyser om betyg, genomströmning och avhopp i rapporterna Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation, Statistisk analys, UKÄ (2017-01-23/1) samt Tidiga avhopp från högskolan, Analyser av genomströmning på de tio största yrkesexamensprogrammen, rapport UKÄ (2017:17). Den delen av uppdraget ska genomföras i samarbete med Universitetskanslersämbetet. Myndigheten ska vidare utreda och föreslå hur en modell med högre krav för särskild behörighet skulle kunna utformas. Fokus ska i första hand ligga på krav i form av högre betyg än E i kurser som krävs för särskild behörighet. Myndigheten ska dock även utreda alternativa modeller. Utifrån kartläggningen och analysen ovan ska myndigheten analysera för- och nackdelar med högre krav för särskild behörighet och beskriva konsekvenserna av olika modeller enligt ovan vad gäller: söktryck, vilka som antas, olika grupper av presumtiva sökande, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen, tillträdesbestämmelserna för högskolan och eventuellt övriga konsekvenser. Myndigheten ska under arbetet med konsekvensanalysen inhämta kunskap, erfarenheter och synpunkter från Statens skolverk. Universitets- och högskolerådet ska lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 maj 2019.

Uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade högskoleprovsresultat

Myndigheten har i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet där viktade resultat från högskoleprovets två delar används enligt förordningen (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval. I uppdraget ingår att myndigheten ska föreskriva om hur resultatet från de två delarna kan viktas och vilka utbildningar som försöksverksamheten ska omfatta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2023. I redovisningen ska ingå en uppföljning av om syftet med viktade högskoleprovsresultat har uppfyllts och en beskrivning av konsekvenserna av ett eventuellt införande av viktade högskoleprovsresultat.

Försöksverksamhet om utvecklad bedömning

Myndigheten har i uppdrag att till och med den 31 december 2020 genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk högskole- och yrkeshögskoleutbildning (U2016/03725/UH, U2016/05632/UH). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Sprida goda exempel

Myndigheten har i uppdrag att sprida goda exempel på genomförda åtgärder för att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten för dessa inom universiteten och högskolorna. Uppdraget ges i enlighet med de bedömningar som regeringen gör i propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188) i fråga om att ge myndigheten ett sådant uppdrag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 juni 2019.

Statistik och analys

Myndigheten har i uppdrag att till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa och kommentera följande:

  • Statistik över samtliga sökande i samband med sista ansökningsdag inför höstterminen 2019 respektive vårterminen 2020.
  • Statistik över samtliga sökande och antagna i samband med urval 1 inför höstterminen 2019 respektive vårterminen 2020.
  • En analys i fråga om utfallet av genomförd antagningsomgång, senast den 15 oktober 2019 för höstterminen 2019 och senast den 28 februari 2020 för vårterminen 2020. Analysen ska inkludera sökande och antagna som är skyldiga att betala anmälningsavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Validering av yrkeslärares kunskaper

Myndigheten har i uppdrag att samordna sådan validering av yrkeskunskaper som, i enlighet med förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen, är nödvändig för att bedöma om sökande till yrkeslärarutbildning uppfyller kraven på särskild behörighet för utbildningen. Myndigheten ska bl.a. besluta om och fördela medel till deltagande lärosäten till stöd när det gäller validering av yrkeskunskaper. Myndigheten ska i sitt uppdrag samverka med berörda lärosäten, Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2019. Myndigheten ska dessutom i enlighet med uppdraget lämna delredovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 juni 2019.

Information om vägar till lärar- och förskolläraryrkena

Myndigheten har i uppdrag att tillsammans med Statens skolverk genomföra en informationsinsats som tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena respektive lärar- och förskollärarutbildningarna. Insatsen ska omfatta såväl tillgängliga reguljära som kompletterande utbildningsalternativ. Insatsen ska bygga vidare på den genomförda informationskampanjen ”För det vidare” (U2010/07661/S, U2012/06128/S). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2019.

Insatser för nationella minoriteter

Myndigheten har i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa sina internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Uppdraget ska redovisas  till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2019.

Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner

Myndigheten har i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att öka kunskapen om vilka möjligheter till praktik och till arbete som finns inom EU:s institutioner, byråer och organ samt om rekryteringsprocesserna för sådan praktik och sådant arbete. För uppdraget disponerar myndigheten under 2019 högst 2 000 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2019 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2. Myndigheten ska redovisa åtgärder och utfallet av insatserna i årsredovisningen.

Information om EU-samarbetet för lärare och skolledare

Myndigheten har i uppdrag att tillhandahålla utbildningar för lärare och skolledare i syfte att stärka EU-perspektivet i undervisningen. Uppdraget ska utföras med utgångspunkt i de aktiviteter som specificeras i den årliga handlingsplan som upprättas i samråd med berörda parter. Deltagarna ska även efter avslutad utbildning bidra till ökad kompetens om EU bland kollegor. Utbildningsinsatser ska även riktas till kommuner som tidigare inte har deltagit i utbildningstillfällen. Myndigheten får även i uppdrag att inför Europadagen anordna en informationsaktivitet för att få skolor att uppmärksamma Europadagen. För uppdraget disponerar myndigheten under 2019 högst 2 000 000 kr från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2019 uppförda anslaget 9:1 Svenska Institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2. Myndigheten ska redovisa åtgärder och utfallet av insatserna i årsredovisningen.

Utbetalning av medel för stipendier

Myndigheten har i uppdrag att fördela medel till statliga universitet och högskolor för ersättning för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Myndigheten ska även utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Myndigheten ska fördela medel till lärosätena läsårsvis. Som planeringsförutsättning ska gälla att lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Myndigheten ska göra det möjligt för de lärosäten som tilldelas stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2019. Myndigheten ska  redovisa hur fördelningen av medlen har gjorts och hur medlen har använts. Myndigheten ska vidare redogöra för de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD/DAC kan vara föremål för bistånd. För de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat dessa studenter ska myndigheten även redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med Sidas anvisningar.

Forum för internationalisering

Myndigheten har i uppdrag att under 2019 vara ordförande i Forum för internationalisering. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2019.

Nationell korrespondent för referensram för högre utbildning

Myndigheten har i uppdrag att under 2019 vara nationell korrespondent i nätverket för den övergripande europeiska referensramen för högre utbildning (QF-EHEA). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2019.

Uppdrag att samordna stipendiesamarbete

Myndigheten har i uppdrag att planera inför, implementera och samordna ett stipendieprogram i enlighet med paragraferna V i), V ii), V iii) och V iv) i det Memorandum of Understanding on the Cooperation in Education and Scientific Research (U2016/05048/AI), som undertecknades den 12 juni 2017 mellan Sveriges minister för högre utbildning och forskning och Kinas utbildningsminister. I uppdraget ingår även att bidra till planeringen inför de möten som ska äga rum i den dialogmekanism som upprättas i enlighet med paragraf II i ovan nämnda Memorandum of Understanding. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2019.

Intäkter och utgifter högskoleprovet

Myndigheten har i uppdrag att följa upp och redovisa intäkter och kostnader för högskoleprovet 2019. Av redovisningen ska intäkterna och kostnaderna för myndigheten och varje universitet och högskola framgå. Det ska framgå vilka kostnader som påverkas av antalet anmälda eller antalet skrivande. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2020.

Nationella betygsdatabasen Beda

Myndigheten ska vidta förebyggande åtgärder för att bygga ut nationella betygsdatabasen Beda med utgångspunkt i förslaget i Skolverkets redovisning Förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux (U2018/00129/GV). Förberedelsen ska göras med utgångspunkt i den förstudie om förutsättningarna att utöka Beda som myndigheten gjort (U2018/04836/GV).

Genomförande av projekt med medel från Erasmus+

Myndigheten har i uppdrag att för Sveriges räkning genomföra det EU-finansierade projektet Recognition of Prior Learning in Practice  (607050-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA3-BOLOGNA) i enlighet med det avtal som ingåtts till följd av regeringens beslut (U2018/04385/UH [delvis] och U2019/01902/UH).

I uppdraget om genomförandet ingår bl.a. att ta emot EU-medel och återbetala ej använda medel, att skapa och underhålla en webbsida som rör projektet, sprida resultaten av projektet på nätet och på Erasmus+ plattform och att bevaka att projektet genomförs i enlighet med avtalet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) så snart projektet har genomförts. Delrapportering om projektets fortskridande ska under projekttiden ske årligen i myndighetens årsredovisning.

Kartläggning av lokalt beslutade urvalsgrunder

Universitets- och högskolerådet ska tillsammans med Universitetskanslersämbetet kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning. Universitetskanslersämbetet ska enligt beslut den 21 november 2019 om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Universitetskanslersämbetet redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet193 920
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)193 920

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Universitets- och högskolerådet

Av anslagsposten avser 10 000 000 kronor medel för att öka kvaliteten och genomströmningen i distansutbildning vid universitet, högskolor och hos anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Myndigheten ges i uppdrag att planera för en utlysning av projektmedel i detta syfte. I utlysningen ska behovet av att utveckla formerna för distansutbildning i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner särskilt beaktas. Universitets- och högskolerådet ska i arbetet med utlysningen inhämta synpunkter från Myndigheten för yrkeshögskolan. De insatser som genomförs under 2019 ska redovisas i årsredovisningen för 2019. De insatser som genomförs under 2019 ska redovisas i årsredovisningen för 2019.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet15 794
ap.7Kulturskolekliv (ram)2 025
ap.13Bedömning av reell kompetens (ram)1 908
ap.14Validering av yrkeslärare (ram)11 861

Villkor för anslag 2:64

ap.7 Kulturskolekliv

Myndigheten disponerar medel för insatser inom kulturskoleklivet. Medel ska användas i enlighet med regeringsuppdrag (U2018/00410/UH).

ap.13 Bedömning av reell kompetens

Medlen under anslagsposten avser en särskild satsning på bedömning av reell kompetens inom högskolan. 

ap.14 Validering av yrkeslärare

Medlen avser valideringsinsatser i yrkeslärarutbildningen.

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet417
ap.2Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet (ram)417

Villkor för anslag 2:67

ap.2 Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet

Medlen ska användas för stipendier för studier vid College of Europe. Av anslagsposten får högst 27 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Myndigheten ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2019.

4:1

Internationella program (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet81 589
ap.1Internationella program m.m (ram)81 589

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

  • Bidrag som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål.
  • Utgifter för bidrag inom programmet Atlas i enlighet med förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.
  • Utgifter för bidrag inom Atlas praktik.
  • Utgifter för bidrag till personalmobilitet inom Erasmus+ och KA1 skola.
  • Utgifter för att främja ökat deltagande och högre kvalitet inom programmet Erasmus+.
  • Bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Erasmus+ om underskott uppstår på bidragsmedlen från EU.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.15 3673 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.703 %0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.203 %0
4:1 Internationella program
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program
ap.1165 00065 00036 00064 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2516 577
2019-02-2516 577
2019-03-2516 577
2019-04-2516 577
2019-05-2516 577
2019-06-2516 577
2019-07-2515 744
2019-08-2515 744
2019-09-2515 744
2019-10-2515 744
2019-11-2515 744
2019-12-2515 738
Summa193 920
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet
Högskoleprovet-3 101-5 00022 60027 600-5 000-13 101
Antagning och studieadministration40 337-6 000187 200196 000-8 80025 537
Summa37 236-11 000209 800223 600-13 80012 436
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Antagning till högskoleutbildning och studieadministration

Myndigheten får ta ut och disponera avgifter för verksamheten utan krav på full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Myndigheten får i ny räkning disponera överskottet från utgången av 2018 i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur överskottet har disponerats.

Högskoleprovet

Myndighetens arbete med högskoleprovet i enlighet med högskoleförordningen (1993:100) finansieras med en del av den avgift som anmälda till högskoleprovet betalar. Avgiftsnivån regleras i högskoleförordningen och myndighetens del av avgiften motsvarar 180 kronor per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och det finns inte något reglerat mål för hur stor del av kostnaderna som ska täckas av avgifterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten. Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV, EUK
Utrikesdepartementet, IU
Försvarsdepartementet, MFI
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Kulturdepartementet, DISK
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer